Høringssvar om endringer i Helse- og omsorgstjenesteloven (styrket pårørendestøtte)

LPP ser det som svært positivt at departementet har iverksatt dette arbeidet. Vi slutter oss også til nødvendigheten med begrunnelse i gitte bakgrunn. Vi mener også departementet gir et korrekt bilde av utfordringene vi står ovenfor, i sin vurdering.

LPP støtter forslaget om at det innføres en pliktbestemmelse i lovverket for kommunene. Vi støtter også at både informasjon, opplæring, veiledning og avlastning legges inn i bestemmelsen, og at denne ikke utelukkende består av omsorgslønn.

Vi mener derimot at setningen «Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid (…)» bør omformuleres. Dette er den gruppen som vil kunne ha størst nytte av omsorgslønn og avlastning, men når det kommer til informasjon, opplæring og veiledning, mener vi dette er av avgjørende betydning for alle pårørende, ikke kun de med «særlig tyngende omsorgsarbeid».

Departementet peker på at det offentlige har et særskilt ansvar for denne gruppen. Vi vil her minne om at forskning har vist at pårørende generelt har en dårligere helse enn befolkningen ellers. Pårørende står i en særstilling til selv å bli syke.

Dette gjelder like gjerne søsken, som barn, som de med «særlig tyngende omsorgsarbeid». Lovbestemmelsens punkter om informasjon, veiledning og opplæring bør derfor også utvides til å gjelde alle pårørende. Det bør også være en forutsetning at også pårørende skal motta slik opplæring, og at dette ikke forbeholdes bruker.

Dette må klart defineres i lovforarbeidene, slik at også pårørende tilbys et nødvendig minimum av opplæring, gjerne som en pårørendeskole, i samarbeid med organisasjonene.

På avlastningssiden er vi derimot mer lunkne. At dette skal defineres som hovedsakelig korttidsopphold på sykehjem, fremstår uheldig. Dette forbindes gjerne med å «stue» våre kjære bort sammen med eldre mennesker. Dette er ikke en verdig hverdag for noen av partene. Her mener vi myndighetene må gå i dialog med bruker- og pårørendeorganisasjonene for å finne bedre løsninger.

Som et konkret forslag mener vi forslaget til Hol. § 3-6 punkt 1 bør endres til: Informasjon, dialog, opplæring og veiledning.

LPP ønsker å stille noen spørsmål rundt det å være pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk.  Vi som pårørende har ingen juridisk plikt til  å drive omsorg men gjør det allikevel, ifølge forskning står de pårørende for 50% av omsorgen. Med innføring av samhandlingsreformen vil stadig flere få behandling i hjemmet, det vil også si at de som er pårørende og bor sammen med brukeren kan få en større belastning enn tidligere.

Vi kan ikke se at høringsnotatet har noen tiltak for barn som pårørende. Forskning peker på barns belastning med å vokse opp med en psykisk syk og/ eller rusbelastet foreldre. LPP støtter Organisasjonen Barn av rusmisbrukere (BAR) sitt høringssvar til denne saken.

Søsken som pårørende kan vi ikke se er nevnt – atter en gang glemmes denne viktige gruppen. De er ofte foreldres støttepilarer og de som overtar omsorgen når foreldre faller bort. De utsettes for store belastninger, til tross for at de er en stor usynlig gruppe.

Høringsutkastet sier ingenting om at det ofte er kvinner som tar seg av den syke.

Dette gjelder mødre, døtre og søstre og får konsekvenser for deres egen helse og arbeidssituasjon.

Hva LPP mener pårørende trenger:

Permisjonsrettigheter – at det innføres samme regler for pårørende til voksne psykisk syke som for sykt barn.

Forpliktende kontrakt mellom behandlingsapparatet, kommunen, bruker/ pasient og pårørende.

Når det gjelder omgjøringen av omsorgsstønad vil det får konsekvenser for pårørende. Hjelpestønaden er forbeholdt brukeren, ikke pårørende. Vi ønsker at det ses på økonomiske stønader for pårørende.

Økonomisk støtte til pårørendeorganisasjoner og tiltak for pårørende:

I følge Sintef rapport Kommunalt psykisk helse og rusarbeid 2015: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene:

Her står det også at brukerorganisasjonene innen pårørende har fått 25% mindre i økonomisk støtte den siste perioden.

Her får LPP god omtale for at de er en ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende som mange kommuner omtaler at de jobber med for tiltak til pårørende. LPP står også bak møteplass sammen med voksne for barn.

LPP mener at kompetansen blant helsepersonell skal styrke for å forstå hvilke rolle pårørende har, og for å bedre samarbeid med pårørende. Det må settes fokus på metoder som inkluderer familien, som nettverksamtaler, åpen dialog og flere familie arbeid.

Kommunen må få flere «føringer» på hvordan de skal ivareta pårørende, som tilbud om KIB-kurs/mestringskurs og avlastningsopphold med fokus på å sin egen helse.