Pårørendealliansen inviterer til webinar på Pårørendedagen 22. september – «Pårørende OG Migrant»

I anledning Pårørende Dagen 22 september inviterer Pårørendealliansen til webinar .

Pårørende Dagen er en markering av og hyllest til pårørende og den innsatsen de gjør.

INVITASJON – CWMB – pårørende med migrantbakgrunn

Det finnes en egen nettside hvor man kan lese om hva og hvordan markere dagen som privatperson, som arbeidsplass eller som en anledning til å bruke dagen til utvikling eller refleksjon. Gå til www.pårørendedagen.no

 

 

Verdensdagen for selvmordsforebygging 2020

Statistikken fra 2017 viser at de fleste selvmord innen psykisk helse skjer på sykehus eller rett etter utskrivelsen. Det er ikke alltid selvmord, men «uforklarlig» død. Oftest er det unge menn mellom 30 og 40. Oppfølging og støtte fra kommunen og samarbeid mellom kommunen og sykehus MÅ bli bedre. Skikkelig oppfølging og mye omsorg er nøklene. Sist, men ikke minst må det lyttes mer til pårørende!

10. september, på Verdensdagen for selvmordsforebygging, inviterer statsminister Erna Solberg til Digitalt åpent hus kl. 16-17. Her vil blant annet helseminister Bent Høie legge frem den nye nasjonale handlingsplan for selvmordsforebygging. LEVE er invitert inn som medarrangør i kraft av å være ansvarlig for nasjonal markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.
Arrangementet sendes via facebook-arrangement og på nettsiden www.regjeringen.no

LPP har i samarbeid med psykolog, forsker og spesialrådgiver på Akershus universitetssykehus HF, Johan Siqveland, utarbeidet en informasjonsfilm om selvmordsforebygging. I filmen går vi inn på kjente risikofaktorer, og hvor du kan henvende deg for å få hjelp dersom du oppdager at noen som står deg nær har selvmordstanker. For å nå ut til så mange som mulig har vi valgt å lage filmen på 7 forskjellige språk; norsk, engelsk, arabisk, somali og kurdisk sorani, samisk og urdu.

Vi håper filmen vil komme til nytte for de som trenger det.

Vær med å del, disse videoene kan utgjøre forskjell på liv og død for mange.

Dagsseminar for pårørende på Holmen fjordhotell i Asker – om psykose og schizofreni

Vi arrangerer dagsseminar på Holmen Fjordhotell.

Dagsseminaret er et samarbeid mellom LPP Asker, LPP Bærum og LPP Buskerud. LPP Bærum har ansvaret for det praktiske ifm. arrangementet.

 

Tid: lørdag 17. oktober 2020 kl.1000-1530

Sted: Holmen fjordhotell, Slemmestadveien 64, 1394 Asker

Program og informasjon

Helsedirektoratet er nå kommet med presiseringer i Pårørendeveilederen som gjelder informasjon til pårørende når pasienten mangler samtykkekompetanse.

KAPITTEL 4. 3
Involvering av pårørende ved vedtak om tvang

 

Sitat frå kapittel 4.3
«Rett til å bli underrettet om en rekke gjennomføringsvedtak etter psykisk helsevernloven kapittel 4, for eksempel vedtak om tvungen behandling legemiddelbehandling eller ernæring, bruk av tvangsmidler og skjerming, hvis pasienten samtykker til dette, og rett til å påklage slike vedtak til kontrollkommisjonen/fylkesmannen. Dersom pasienten ikke samtykker til at pårørende kan underrettes om vedtaket, vil pårørende likevel ha rett til informasjon om den helsehjelpen som pasienten får som følge av vedtaket, typisk at pasienten mottar behandling med legemidler. Denne retten følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3 andre ledd.»

I Pasient og brukerrettighetsloven §3-3 andre ledd står følgende:

«Er pasienten eller brukeren over 16 år og åpenbart ikke kan ivareta sine interesser på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk utviklingshemning, har både pasienten eller brukeren og dennes nærmeste pårørende rett til informasjon etter reglene i § 3-2» .

Brukertilfredshetsevaluering av kommunale tjenester blant personer med rusmiddelproblemer

Brukertilfredshetsevaluering 2020 – kommunale tjenester rus – delrapport 1 (kvantitativ rapport)

Smittefrykt – en podcastserie med Anne Grosvold

Serien gir råd og innspill til alle som kjenner på ekstra uro og angst i forbindelse med den
pågående pandemien. Hvordan kan vi sikre at nødvendige retningslinjer for smittevern
følges uten at angsten og uroen tar overhånd? Hvordan kan vi hjelpe folk rundt oss som nå
sliter? I den nye podkastserien SMITTEFRYKT møter programleder Anne Grosvold
psykologspesialistene Bjarne Hansen og Kristen Hagen. Som behandlere og forskere har de
høstet internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid knyttet til håndtering av angst og tvang.

⇒ Klikk her for å høre episodene ⇐

I løpet av kort tid ble det innført unntakstilstand med delvis nedstengning av samfunnet. Ikke
siden krigen har det blitt innført strengere restriksjon eller tiltak. Målet har vært å sikre en
nasjonal dugnad for å begrense spredningen av Covid-19. I samme periode meldes det om
betydelig økning i angst, uro og depresjon. Men hva kan vi gjøre for å bli flinkere til å forstå
og håndtere egen og andres angst, uro og smittefrykt?

 

Serien er for alle som nå kjenner på disse utfordringene. For de som har utviklet mer alvorlig
angst og smittefrykt, gis det råd om hvordan en kan jobbe for å bryte mønsteret og hvor en
kan henvende seg for å få hjelp som hjelper. Med begrensede mulighet for å gjennomføre
tradisjonell behandling ved oppmøte, opplever også behandlere store utfordringer. I en av
episodene deles både løsninger og positive erfaringer knyttet til hvordan det er mulig å sikre
hjelp av høy kvalitet, innenfor gjeldende retningslinjer.
Podkastserien består av tre episoder a 20 min og er produsert av Cynergi AS i samarbeid med
Norsk OCD Forening ANANKE med støtte fra stiftelsen DAM.

Solaseminaret 2020

PsykOpp arrangerer pårørendeseminar 18. og 19. september på Sola Strandhotell utenfor Stavanger.

TEMA:
I will survive! – forebygging av depresjon og selvmord blant pårørende

INVITASJON

 

Svar fra Bent Høie

I anledning korona-krisen sendte landsstyreleder 1. mai 2020 brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I sitt svar av 15. mai 2020 takker Helse- og omsorgsministeren for viktige refleksjoner i en krevende tid.

 Jeg har besøkt hjemmesiden deres og lest flere skildringer fra pårørende. Det har vært nyttig for meg å få innblikk i hverdagen for deres medlemmer under korona-pandemien. Jeg er glad for at dere tar vare på og dokumenterer disse historiene.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ministeren viser til at han under korona-pandemien oppfordret kommunene til å opprettholde tilbudet til de mest sårbare gruppene – i tråd med faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Det er ingen tvil om at koronakrisen har synliggjort utfordringer i tjenestetilbudet til personer med psykiske plager og lidelser… Vi har en lang vei å gå for å lykkes med samhandlingen om og med personer med sammensatte og langvarige problemer. Ikke minst gjelder det i involveringen av pårørende.

Han viser til viktigheten av å satse på flere ACT og FACT-team, og til at antall årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid har vokst med mer enn 2500 årsverk på tre år.

Jeg er dypt takknemlig for den innsatsen dere gjør, og takker for viktige innspill til prioriteringer og videreutvikling av tjenestene.

 

Her kan du lese begge brevene i sin helhet:

 

Foto av Bent Høie: Borgos Foto AS

Tildelt reklameplass 1. pinsedag.

Kjære medlemmer, vi vil med dette informere dere om at vi er tildelt reklameplass 1. pinsedag.

Vi kommer til å sende inn en animasjonsfilm som handler om det å være pårørende.

Filmen vises på TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Livsstil, TV 2 Nyhetskanalen, Sport 1 og Sport 2.

Følg med!

 

 

Brev fra landsstyreleder til Helse- og omsorgsminsteren

I forbindelse med koronakrisen, har LPPs landsstyreleder, Christine Lingjærde, sendt brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I disse dagene hører vi at det er lys i tunnelen og at livet vil snart gå sakte tilbake til det ”normale”, men la meg si det rett ut: Jeg håper inderlig at det ”normale” vi går tilbake til, ikke er det “normale” vi hadde før krisen.

Christine Lingjærde

Statistikk viser at omtrent 50 % av alle med psykisk sykdom ikke får hjelp.

I brevet tar hun opp de tre viktigste tingene som har gått galt ved implementering av samhandlingsreformen:

  1. Midlene til kommunene ble ikke øremerket psykisk helse og rus
  2. Implementering og endring skjedde altfor fort, og
  3. samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjeneste ble ofte mer konkurranse enn ekte samarbeid og dialog.

Hun tar videre opp ulik behandling for pasientene rundt i Kommune-Norge.

At hovedansvaret for rehabilitering og oppfølging er pålagt kommunene, har ført til større ulikheter for pasientene. Kommunene har svært ulike tilbud, og ulik satsing på psykisk helse/ROP-arbeid. “Pålagt” tolkes ofte som “anbefalt”, og det fører til at retningslinjene og pålegg aldri implementeres.

Christine Lingjærde

Hun peker også på at sammenslåingen av rus og psykiatri har svekket begge deler.

Her kan du lese brevet i sin helhet:

Brev av 1. mai 2020 fra LPPs landsstyreleder til Helse- og omsorgsminister Bent Høie