Pressemelding: Gratulerer til de 900 000 pårørende innen psykisk helse!

LPP har i dag sendt ut følgende pressemelding:

 

Mandag 15. februar ble fire partier på Stortinget (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet) enige om at det nå må bli slutt med reduksjon av sykehusplasser innen psykiatrien.

I dag blir pasienter utskrevet for tidlig fordi det er for få plasser. De heldige får poliklinisk behandling, men dette er ikke tilstrekkelig for pasienter med alvorlig psykisk sykdom.

LPP har i mange år varslet om den uheldige utviklingen med nedbygging av sykehussenger for pasienter med alvorlig psykisk sykdom. Endelig har vi fått forståelse for dette. Dette er en stor dag for pårørende – men vi mener at vi må bygge ut faste sykehusplasser før nedbyggingen har gått for langt!

 

Pressekontakter:

Carl Fredrik Aas, tlf. 91 18 78 47

Christine Lingjærde, tlf. 91 63 39 68

 

 

Evaluering av endring i psykisk helsevernloven fra 2017 om krav til samtykkekompetanse

Stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Geir Adelsten Iversen, Jenny Klinge og Kjersti Toppe, har fremmet et Dokument 8-forslag om å evaluere endringen i psykisk helsevernloven fra 2017 om innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern. LPP støtter representantenes forslag.

Her er LPPs innspill: Dokument 8:48S (2020 – 21) om å evaluere endringen i psykisk helsevernloven fra 2017 om innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern, januar 2021

Forslag om endringer i smittevernloven på høring (portforbud)

Tidligere denne måneden sendte Justis- og beredskapsdepartementet forslag om endringer i smittevernloven på høring med kort frist. I høringsnotatet foreslås et hjemmelsgrunnlag for portforbud som smitteverntiltak under covid-19-pandemien.

Rådet for psykisk helse har sendt høringssvar basert på innspill fra bl.a. LPP. Her er høringsinnspillet:

Innspill til forslag om endringer i smittevernloven (portforbud), Rådet for psykisk helse

Skuddårsseminar om rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser

25. februar finner det årlige skuddårsseminaret sted digitalt. Seminaret arrangeres av Senter for psykisk helse og rus, Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Alle er velkommen. Påmelding til bengt.karlsson@usn.no

From double trouble to dual recovery – om rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser.

Bakgrunnen for temaet er forskningsprosjektet «From double trouble to dual recovery» (2017-2022) som utforsker recovery-orientert rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser og som bor i kommunale botiltak. Beboere, ansatte og forskere samarbeider om gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet har et aksjonsforskningsdesign med både kvalitative og kvantitative komponenter. Forskningsprosjektet er i sin helhet finansiert av Norges Forskningsråd og er et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Prosjektets hjemmeside er: https://www.usn.no/forskning/prosjekter/andre-prosjekter/from-double-trouble-to-dual-recovery/

Program

Åpning av seminaret kl. 12.00 ved Bengt Karlsson, leder av Senter for psykisk helse og rus og Stian Biong leder av forskningsprosjektet «From double trouble to dual recovery – om rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser».

Presentasjoner kl. 12.15- 15.30:

 • Linda Nesse, stipendiat: «Betydningen av aktivitet og medborgerskap for recovery: en spørreundersøkelse blant beboere i bofellesskap»
 • Anne Landheim, Forskningsleder, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse:«Hva viser resultatene fra den nasjonale evalueringen av de første FACT-teamene i Norge?»
 • Esther Ogundipe, stipendiat: «En analyse av erfaringer med tilhørighet og recovery som en sosial prosess for personer med samtidige rus- og psykisk helseproblemer»
 • Ruth Kjærsti Raanaas, professor: «Recoveryorientert praksis hos helse- og sosialarbeidere i botilbud for personer med ROP-lidelser. Betydningen av involvering og støtte på arbeidsplassen»
 • Tommy Sjåfjell, masterstudent: «Hvordan er det å samarbeide om kunnskapsutvikling i et bofellesskap når kontekst og rammer endres?»
 • Therese Dwyer Løken, stipendiat: «Offentlige styringsverdier og vilkår for integrerte og personorienterte tjenester»
 • Catharina Bjørkquist, professor og Helge Ramsdal, professor: «» Hva er viktig for deg?» i et styringsperspektiv»
 • Siw Tønnessen, stipendiat: «Mening i hverdagen»
 • Avslutning

Medlemsfordel

LPP begynner 2021 med en liten gladmelding:)

Vi vet at mange av dere savner et fysisk magasin.
Vi er derfor glade for å kunne fortelle at vi har inngått et samarbeid med Rådet for Psykisk Helse om rabatt for LPP-medlemmer på Magasinet Psykisk Helse

Pris for årsabonnement for LPP-medlemmer er 299,-


For å benytte medlemstilbudet gjør du følgende:

 • Send mail til abonnement@psykiskhelse.no og skriv LPP-tilbud i emnefeltet
 • Skriv navn, adresse og gjerne mobilnummer

Faktura sendes ut på epost, men hvis du ønsker papirfaktura kan du skrive «Papir» under adressen så ordnes dette.

Har du spørsmål rundt abonnementet kan henvendelser sendes direkte til elin@psykiskhelse.no

New Public Management, det motsatte av solidaritet

11. november holdt landsstyreleder Christine Lingjærde et innlegg om konsekvensene av New Public Management i våre offentlige tjenester. Hun stiller spørsmål ved hvordan man kan styre sykehus etter prinsipper som kostnadseffektivitet og konkurranse. Hun kommer inn på tre alvorlige konsekvenser for pårørende, og hun kaller rett og slett New Public Management for det motsatte av solidaritet.

Her kan du se hennes foredrag på Universitetet i Sørøst-Norge:

LPPs juleønske til Bent Høie, og statsrådens svar

LPP har sendt en julehilsen til helse- og omsorgsminister Bent Høie med en ønskeliste. Ønskelisten er kort, med kun ett ønske: mer penger til øremerkede tiltak for psykisk helse og rus i kommunene.

Hilsenen finner du her: Brev til Bent Høie, 5. desember 2020

Statsråden besvarte vår henvendelse hurtig. Her er svar fra statsråden av 17. desember 2020

 

Fotograf: Borgos Foto AS

Brudd på psykisk helsevernloven §3.9

LPP har i dag sendt brev om brudd på psykisk helsevernloven §3.9 til helse- og omsorgsministeren, Helsedirektoratet, samt helseforetakene. Vi ber adressatene om

 • å minne helseforetak i det ganske land om at brudd på psykisk helsevernloven §3.9 er like ulovlig som andre lovbrudd.
 • å se på pårørende som medspillere som ønsker det beste for sine.
 • å anerkjenne at pårørende har god kunnskap om den de er pårørende til.
 • at det skal bli en form for straffereaksjon når loven brytes.

Brevet finner du her: Brudd på psykisk helsevernloven §3.9

Høring: bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud

Høring av forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, barnevernloven, barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, sosialtjenesteloven, NAV-loven, krisesenterloven, familievernkontorloven og introduksjonsloven.

Forslagene går ut på å harmonisere og styrke samarbeidsbestemmelser og lovfeste en tydelig plikt for kommunen til samordne tjenestetilbudet. Departementene foreslår å utvide ordningen med lovpålagte samarbeidsavtaler mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten til å omfatte barn og unge. Det blir foreslått å innføre en rett til barnekoordinator for familier med barn eller som venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. I tillegg blir det foreslått å rettighetsfeste gjeldende koordinatorordning i pasient- og brukerrettighetsloven. Det blir også foreslått å harmonisere reglene om individuell plan, å innføre en plikt til å medvirke i arbeidet med individuell plan og å innføre en felles forskrift om individuell plan.

 

LPP har avgitt høringsuttalelse om bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud. Uttalelsen finner du her:

 

Høring – bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud

Landsstyreleder Christine Lingjærde i Bergensavisen 29 oktober.

Har endringer i lov om psykisk helsevern gitt oss et farligere samfunn?

«Mennesker med psykiske lidelser er ikke monstre. De er syke som trenger hjelp»

Les hele saken her