Kjøsutvalget la for noen dager siden frem sin rapport om befolkningens psykiske helse under pandemien. Her er LPPs tilsvar til rapporten.

Utdrag fra tilsvaret:

LPP er en frivillig organisasjon, og vi er selvsagt glade for at utvalget fremhever den viktige jobben frivillige gjør. Men frivillighet kan ikke erstatte lovpålagte helsetjenester. Og når rapporten avsluttes med en setning om at det offentlige hjelpeapparatet ikke vil være i stand til å ta seg av befolkningens hjelpebehov alene, og at enkelte oppgaver må overlates til frivillige, opplever vi dette som direkte skremmende.

 

De vi ikke ser – tilsvar til Kjøsrapporten

LPPs brukerundersøkelse

Kjære LPP-medlem. Vi har laget en kort brukerundersøkelse; den tar max 2 minutter å besvare. Tilbakemeldingene vil gi oss en indikasjon på nivået på tjenestene LPP tilbyr, lokalt og sentralt – og vil gi oss en pekepinn på hva medlemmene er fornøyd med, og hva vi kan gjøre bedre.

Vi håper du vil svare på den 🙂

LPP Brukerundersøkelse (google.com)

Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt

Leder i LPP Rogaland, Arnhild G. Ottesen, har skrevet en artikkel i Sepreps tidsskrift, Dialog.

Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt. Dette er kjernen i det Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) har jobbet for i årevis. Og til en viss grad blir vi spurt,
og lyttet til – som organisasjon. Men hva med kontakten, dialogen og samhandlingen som skal og bør foregå, over tid, mellom helsepersonell og den enkelte pårørende, den enkelte
familie? Er den god nok? Og i henhold til gjeldende lovverk?

Du kan lese artikkelen på nett her, eller som pdf her: Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt – Arnhild Gjelberg Ottesen

 

Pandemien har økt omsorgsbyrden for mange pårørende til eldre

Leder i LPP Harstad, Ann-Kirsti Brustad, har, sammen med førstelektor på Universitet i Tromsø, Gunn Tove Minde, skrevet en artikkel om pandemiens effekt på omsorgsbyrden for pårørende til eldre. Artikkelen, som er publisert i tidsskriftet Sykepleien, kan du lese på nett her eller som pdf her: Artikkel Sykepleien, mars 2021

 

Hovedbudskapet er:

Utbruddet av koronavirus rammet de eldre spesielt hardt. Besøksstans og reduserte hjemmetjenester førte til at eldre mistet sosial kontakt og omsorgstjenester fra både kommunen og frivilligheten, som igjen førte til enstørre belastning på de pårørende. Forskjellige former for tilrettelegging, som lengre besøk fra færre ansatte og bruk av ny kommunikasjonsteknologi, er eksempler på omprioriteringer i tjenestetilbudet som både ansatte og pårørende har vært fornøyde med.

10 gode grunner for å være medlem i LPP

 1. Være med i et felleskap og et nettverk sammen med andre som har opplevd det samme som deg. Du er ikke alene!
 2. Få råd og kunnskap om hvor du kan henvende deg når neste krisen kommer.
 3. Utveksle erfaringer og lære av andre slik at man ikke gjør de samme feilene.
 4. Være med å påvirke lovgivningen innen psykisk helse når det gjelder pårørendes rettigheter og forbedring av lovverket når det gjelder den psykisk syke.
 5. Være med på foredrag og få informasjon om forskjellige psykisk sykdommer, om hvordan helsevesenet arbeider innen psykisk helse og mange andre temaer som kan komme til nytte å forstå din situasjon og hvordan du kan mestre den.
 6. Ha individuelle samtaler og eller være med i en samtalegruppe for å få råd eller bearbeide din situasjon. Helsepersonell har ofte lite tid til å snakke med pårørende eller gi dem råd hvordan de skal takle deres situasjon. Vi er her for deg og har tid for deg.
 7. Du kan snakke om dine utfordringer med psykisk helse problemer i familien i et trygt miljø hvor vi forstår deg. Vi er der selv.
 8. Støtte en landsomfattende organisasjon som arbeider for å forbedre rettighetene til pårørende samt forbedre forholdene for de psykisk syke.
 9. Få muligheten til å delta i sosial arrangementer med andre som har opplevd det samme som deg.
 10. LPP arbeider både på nasjonalt nivå og lokalt gjennom lokale lag for å hjelpe deg.

Pressemelding: Gratulerer til de 900 000 pårørende innen psykisk helse!

LPP har i dag sendt ut følgende pressemelding:

 

Mandag 15. februar ble fire partier på Stortinget (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet) enige om at det nå må bli slutt med reduksjon av sykehusplasser innen psykiatrien.

I dag blir pasienter utskrevet for tidlig fordi det er for få plasser. De heldige får poliklinisk behandling, men dette er ikke tilstrekkelig for pasienter med alvorlig psykisk sykdom.

LPP har i mange år varslet om den uheldige utviklingen med nedbygging av sykehussenger for pasienter med alvorlig psykisk sykdom. Endelig har vi fått forståelse for dette. Dette er en stor dag for pårørende – men vi mener at vi må bygge ut faste sykehusplasser før nedbyggingen har gått for langt!

 

Pressekontakter:

Carl Fredrik Aas, tlf. 91 18 78 47

Christine Lingjærde, tlf. 91 63 39 68

 

 

Evaluering av endring i psykisk helsevernloven fra 2017 om krav til samtykkekompetanse

Stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Geir Adelsten Iversen, Jenny Klinge og Kjersti Toppe, har fremmet et Dokument 8-forslag om å evaluere endringen i psykisk helsevernloven fra 2017 om innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern. LPP støtter representantenes forslag.

Her er LPPs innspill: Dokument 8:48S (2020 – 21) om å evaluere endringen i psykisk helsevernloven fra 2017 om innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern, januar 2021

Forslag om endringer i smittevernloven på høring (portforbud)

Tidligere denne måneden sendte Justis- og beredskapsdepartementet forslag om endringer i smittevernloven på høring med kort frist. I høringsnotatet foreslås et hjemmelsgrunnlag for portforbud som smitteverntiltak under covid-19-pandemien.

Rådet for psykisk helse har sendt høringssvar basert på innspill fra bl.a. LPP. Her er høringsinnspillet:

Innspill til forslag om endringer i smittevernloven (portforbud), Rådet for psykisk helse

Skuddårsseminar om rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser

25. februar finner det årlige skuddårsseminaret sted digitalt. Seminaret arrangeres av Senter for psykisk helse og rus, Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Alle er velkommen. Påmelding til bengt.karlsson@usn.no

From double trouble to dual recovery – om rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser.

Bakgrunnen for temaet er forskningsprosjektet «From double trouble to dual recovery» (2017-2022) som utforsker recovery-orientert rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser og som bor i kommunale botiltak. Beboere, ansatte og forskere samarbeider om gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet har et aksjonsforskningsdesign med både kvalitative og kvantitative komponenter. Forskningsprosjektet er i sin helhet finansiert av Norges Forskningsråd og er et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Prosjektets hjemmeside er: https://www.usn.no/forskning/prosjekter/andre-prosjekter/from-double-trouble-to-dual-recovery/

Program

Åpning av seminaret kl. 12.00 ved Bengt Karlsson, leder av Senter for psykisk helse og rus og Stian Biong leder av forskningsprosjektet «From double trouble to dual recovery – om rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser».

Presentasjoner kl. 12.15- 15.30:

 • Linda Nesse, stipendiat: «Betydningen av aktivitet og medborgerskap for recovery: en spørreundersøkelse blant beboere i bofellesskap»
 • Anne Landheim, Forskningsleder, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse:«Hva viser resultatene fra den nasjonale evalueringen av de første FACT-teamene i Norge?»
 • Esther Ogundipe, stipendiat: «En analyse av erfaringer med tilhørighet og recovery som en sosial prosess for personer med samtidige rus- og psykisk helseproblemer»
 • Ruth Kjærsti Raanaas, professor: «Recoveryorientert praksis hos helse- og sosialarbeidere i botilbud for personer med ROP-lidelser. Betydningen av involvering og støtte på arbeidsplassen»
 • Tommy Sjåfjell, masterstudent: «Hvordan er det å samarbeide om kunnskapsutvikling i et bofellesskap når kontekst og rammer endres?»
 • Therese Dwyer Løken, stipendiat: «Offentlige styringsverdier og vilkår for integrerte og personorienterte tjenester»
 • Catharina Bjørkquist, professor og Helge Ramsdal, professor: «» Hva er viktig for deg?» i et styringsperspektiv»
 • Siw Tønnessen, stipendiat: «Mening i hverdagen»
 • Avslutning

Medlemsfordel

LPP begynner 2021 med en liten gladmelding:)

Vi vet at mange av dere savner et fysisk magasin.
Vi er derfor glade for å kunne fortelle at vi har inngått et samarbeid med Rådet for Psykisk Helse om rabatt for LPP-medlemmer på Magasinet Psykisk Helse

Pris for årsabonnement for LPP-medlemmer er 299,-


For å benytte medlemstilbudet gjør du følgende:

 • Send mail til abonnement@psykiskhelse.no og skriv LPP-tilbud i emnefeltet
 • Skriv navn, adresse og gjerne mobilnummer

Faktura sendes ut på epost, men hvis du ønsker papirfaktura kan du skrive «Papir» under adressen så ordnes dette.

Har du spørsmål rundt abonnementet kan henvendelser sendes direkte til elin@psykiskhelse.no