Nytt fra Sogn og Fjordane

Vårt fylkeslag her i gamle Sogn og Fjordane har som dei fleste andre brukarorganisasjonar blitt prega av den pågåande pandemien. I tillegg til dette så vart også FFO kontoret i Førde lagt ned frå 1.juli 2020 og vi måtte flytte ut kontoret vårt frå FI- senteret der vi hadde j kontorfellesskap og møterom ilag med mange andre organisasjonar. Vi har pr. d.d. tilgang til eit kontor og lite møterom i 4.etg på Helsehuset i Førde. Av ulike grunnar så har det ikkje vore i bruk i særleg grad – vi håper at vi får opne opp for meir kontakt med medlemmer og publikum seinare. Vi har no kome i gang med å nytte Teams for gjennomføring av styremøte og arbeidsmøte med brukarrepresentantar. Vi har også diskutert mulighet for medlemsmøte på Teams. Styret bestemte å utsette årsmøte til juni i håp om å ha eit fysisk møte, men dette må vi kome tilnake til.

I Nordfjord har LPP Sogn og Fjordane etablert Møteplass ilag med Nordfjord psykiatrisenter og kommunane Stryn og Stad. Vi har trass pandemien gjennomført 3 møter i denne perioden, og men måtte utsette møte den 16. mars til 13.april – håper at vi får gjennomført dette.

Vi har hatt eit stort fokus på gjennomføring av Møteplass på Eid og vi arbeider med å etablere Møteplass i Førde og Sogndal. Pandemi, kommunesamanslåing og nybygg i Helse Førde har vore argument hos våre samarbeidspartnarar når dei ikkje har hatt kapasitet til å starte opp med Møteplass i 2020. Vi håper å kome i gang i løpet av våren i med opplæring av tilsette og pårørande som skal stå for drifta av Møteplass.

Brukarmedverknad

Ei sak som vi her i fylket er blitt stadig meir oppmerksom på er manglande brukarmedverknad, både på individnivå og systemnivå. For at brukarane skal kunne medverke og gjere val så treng dei god informasjon og opplæring. Gjennom individualterapi så får nok pasientane noke opplæring, men helseføretaket og kommunane har i liten grad etablert kurs og opplæring til pasientar og pårørande innan psykisk helse/rus. Heller ikkje brukarorganisasjonane har opplæringstilbod. LPP Sogn og Fjordane dekker 19 kommunar. LPP S&F har kun brukarrepresentant i eit kommunalt råd. Det er også svært få representantar frå andre brukarorganisasjonar innan psykisk helse og rus. I Helse Førde så er både Rusettervernet, Mental Helse og LPP med i Brukarutvalet som faste- eller varamedlem. Det er 3 psykiatriske institusjonar i vårt område, men det er kun Nordfjord psykiatrisenter som har knytt til seg ein brukarrepresentant. Ved Psykiatrisk klinikk i Førde var det brukarrepresentant med i avdelingsråd fram til 2018, Ved Indre Sogn psykiatrisenter har det ikkje vore med brukarrepresentantar på mange år. LPP har gjennom åra vore med i nokre arbeidsgrupper i helseføretaket, og vi har blitt godt motatt. Det er likevel vanskeleg å tru på at vi blir sett på som ein likeverdig samarbeidspartner når brukarrepresentanten ikkje får tilsendt dei same sakspapira som resten av gruppa, brukarrepresentanten ikkje blir kalt inn til møte, eller at brukerrepresentanten ikkje får melding om at møtet er avlyst.

I 2016 vart det vedtatt ny Forskrift om leiing og kvalitetsforbedring i helse og omsorgssektoren, (Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten – Helsedirektoratet) og dette er eit dokument som helseføretaka og kommunane brukar når dei vurderer eiga drift. Her blir det beskrive korleis brukarmedverknad skal nyttast for å kvalitetssikre og utvikle tenestene. For å skape «Pasientens helseteneste» slik som Storting og Regjering ynskjer så må brukarane, pasientar og pårørande, involverast – både på individ og systemnivå. Det synes

som det er lite kunnskap iblant både fagfolk og leiarar i tenestene om kravet til brukarinvolvering på systemnivå. I forskrifta som kom i 2016 er brukarmedverknad for fyrste gang teke med som eit viktig verkemiddel for helseføretaka og kommunane i planlegge, drift og evaluering av eigne tenester.

For å lykkast i arbeidet med å utvikle tenestene så må vi som pårørande også fortelje om våre erfaringar og nokre ganger også ta på oss oppgåver som brukarrepresentantar. Det er vi som veit korleis tenestene faktisk fungerer for dei sjuke og familiane. Mange pårørande er diverre utmatta og kan kjenne på avmakt som fylgje av rolla som pårørande. For mange pårørande blir det som fylgje av dette for vanskeleg å vere brukarrepresentant for LPP. Det er likevel veldig viktig at erfaringane til den pårørande blir formidla til fagpersonar/leiarar i kommunar og helseføretak. Her har LPP sitt nasjonale satsingsprosjekt Møteplass ei viktig rolle.

MØTEPLASS for helsefremmende dialog er en arena for et likeverdig møte og gjensidig læring mellom pårørende og fagfolk, der pårørendes situasjon er i fokus. (MØTEPLASS – LPP – Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse)

Møteplass gir pårørande ei unik mulighet til å formidle sine erfaringar og refleksjoner til fagfolk, og gjennom dialog kan pårørande og fagfolk medverke til betre tenester. Dette vil vere positivt både for den sjuke, pårørande og tilsette. Det vil også gi ein samfunnsøkonomisk gevinst. På Møteplass kan alle pårørande delta – ein treng ikkje vere medlem i LPP. Det blir sett opp tema for kvart møte og samlingane blir leia av fagfolk som har fått opplæring av LPP sine Møteplass konsulentar.

Gjennom Møteplass kan leiarar og fagfolk få informasjon om korleis tenestene fungerer, Dei kan formidle informasjon til pårørande og både pårørande og fagfolk blir betre kjent med kvarande på tvers av kommunegrenser og avdelingar. Pårørande beskriv at det er godt å møte andre pårørande på Møteplass.

God påske til alle.

Helsing frå Anette Shanks, leiar

Astrid Gytri, sekretær

Brev til Helse Førde

Ubrukte midlar i budsjett for Klinikk for psykisk helsevern og uløyste oppgåver

Helse Førde (HF) legg fram Årleg melding for 2020 der «Den gyldne regel» heller ikkje i år er fylgt opp. Nedgangen i kostnad innan psykisk helsevern (PHV) / tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) var på 7,8 %, medan reduksjonen innan somatikk var berre 2,1 %.

Ledelsen og styret i Helse Førde har ved fleire høve understreka at dei prioriterer psykisk helsevern. Men LPP er betenkt over at det blir omtalt som å prioritere eit fagområde når kostnadsreduksjonen er på nesten 8 %, samtidig som der er mange uløyste oppgåver.

…LES HELE BREVET HER

Teieplikt – på godt og vondt

I 2018 starta Nordfjord Psykiatrisenter (NPS), Stryn kommune, Eid kommune og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP, eit samarbeid om «Møteplass – for helsefremmande dialog mellom pårørande og fagfolk innan psykisk helse/rus». Målet er å vidareutvikle og styrke behandling og omsorgstilboda til brukarar og pårørande innan dette fagområdet.

Det vart etablert eit Møteplassteam som fekk opplæring og skal stå for vidare drift av Møteplass. I samband med opplæringa vart det hausten 2018 arrangert 3 Møteplassamlingar på Eid. Både pårørande og fagfolk opplevde at det var nyttig og lærerikt å delta. På Møteplass møtast pårørande og fagfolk til ein likeverdig dialog. Målet er at fagfolk skal få kjennskap til pårørande sine erfaringar, og at fagfolk og pårørande i fellesskap skal reflektere over korleis tenestetilbodet fungerer og kva som eventuelt kan/bør endrast.  Hjelpeapparatet treng kunnskap om den krevjande livssituas­jonen det er å vere pårørande.  Når pårørande fortel om sine erfaringar så ser fagfolk at tenestetilbodet ser annleis ut frå pårørandeperspektivet enn slik dei sjølve opplever det. På Møteplass er dialogen mellom pårørande og fagfolk verkemiddelet for å utvikle betre tenester. Pårørande som har delteke på Møteplass har erfart at det er positivt å møte andre pårørande og fagfolk, og at det er godt å kunne bidra med sin erfaring for at fagfolk skal få auka forståing for pårørande sin situasjon.

Pårørande (foreldre, søsken, vaksne barn, partner o.a.) og fagfolk er velkommen til å delta på Møteplass og dele sine erfaringar og delta i dialogen. Fagfolk er her definert alle som gjennom jobben sin er involvert i den som har utfordringane – eller familien/nettverket deira; personale innan psykisk helse- og rusfeltet i spesialist- og kommunehelsetenesta, fastlegar, PPT, NAV, barnevern, familievern og andre.

Møteplass er eit tiltak for meir brukarmedverknad i kommunane og helseføretaket, og fagfolk kan delta på Møteplass i si arbeidstid etter avtale med arbeidsgivar. Det er sjølvsagt også mulig for fagfolk å delta i si fritid om dei ynskjer det.

Planen er å arrangere 3 møter kvart halvår. Møteplass blir leia av fagfolk som har fått opplæring i konseptet. Ein fagperson og ein pårørande vil innleie med kvar sitt 5 minutt langt innlegg om eigne erfaringar og refleksjon ikring tema.. Dialog og refleksjon er reiskapen som blir brukt på Møteplass for å utvikle ny kunnskap og forbetre tenestene.

Møteplassteamet har sett opp teieplikt som tema på møtet 21. januar. Teieplikt er eit tema som både pårørande og fagfolk opplever som utfordrande å forholde seg til. Teieplikt og rett til informasjon er regulert i fleire lover. Lovverket skal verne om personen sin integritet og teieplikt er viktig for at befolkninga skal ha tillit til  helse- og omsorgstenesta.  Pårørande si erfaring er ofte at teieplikt hindrar at dei får informasjon om kva som skjer med den som er sjuk og at dei sjølve blir utrygge i høve til korleis dei skal forholde seg til den som er sjuk og helsetenesta. Pårørande ynskjer å vere til hjelp, men opplever ofte at det er vanskeleg fordi dei ikkje får nødvendig informasjon.  Helsepersonell har plikt til å verne om opplysningar som gjeld folk sin helse/sjukdom/personlege forhold, men har også plikt til å gi informasjon. Dersom helsepersonell bryt lovverket kan dei risikere å misse autorisasjonen sin som helsepersonell. Dette er utgangspunkt for tema på Møteplass 21.januar på Eid.

For meir informasjon og påmelding kan du ta kontakt med: Eid kommune: Elisabeth Wik Leite, tlf 47653546 Elisabeth.wik.leite@eid.kommune.no, el. Tone Venås, tlf.991048 95
tone.aasebo.venas@eid.kommune.no
LPP Sogn og Fjordane: Astrid Gytri, tlf. 90 13 89 82. E-post: lpp.sfj@lpp.no

Møteplass – for helsefremmande dialog mellom pårørande og fagfolk innan psykisk helse/rus – Nordfjordeid måndag 19. november.

Helse Førde og Landsforeningen for Pårørande innen Psykisk helse, LPP, Sogn og Fjordane inngjekk våren 2018 ein avtale om å starte opp «Møteplass».  Nordfjord Psykiatrisenter, Stryn kommune og Eid kommune har i samarbeid med LPP arrangert 2 møter tidlegare i haust og neste møte blir 19. november på Eid. På Møteplass møtast pårørande og fagfolk til ein likeverdig dialog om korleis det er å leve tett på familiemedlemmer med psykiske helseutfordringar og/eller rusproblem og korleis hjelpeapparatet kan bidra med rettleiing og støtte.

Pårørande er her definert som alle (vaksne) som er påverka av at ein person har livs-utfordringar knytt til psykisk helse/rus; barn, søsken, foreldre, besteforeldre, venner, naboar og andre. Fagfolk er alle som gjennom jobben sin er involvert i den som har utfordringane – eller familien/nettverket deira; personale innan psykisk helse- og rusfeltet i spesialist- og kommunehelsetenesta, fastlegar, PPT, NAV, barnevern, familievern og andre.

 

Målet er at fagfolk skal få kjennskap til pårørande sine erfaringar og at fagfolk og pårørande i fellesskap skal reflektere over korleis tenestetilbodet fungerer og kva som eventuelt kan/bør endrast.  Hjelpeapparatet treng kunnskap om den krevjande livssituas­jonen det er å vere pårørande.  Pårørande sjølv er dei som best kan formidle dette. Pårørande som har delteke på Møteplass har erfart at det er nyttig å møte andre pårørande og fagfolk, og at det er positivt å kunne bidra med sin erfaring for at fagfolk skal få auka forståing for pårørande sin situasjon. Når pårørande fortel om sine erfaringar så ser fagfolk at tenestetilbodet ser annleis ut frå pårørandeperspektivet enn slik dei sjølve opplever det. På Møteplass er dialog mellom pårørande og fagfolk verkemiddelet for å utvikle betre tenester.

Møteplass er eit tiltak for meir brukarmedverknad i kommunane og helseføretaket, og fagfolk kan delta på Møteplass i si arbeidstid etter avtale med arbeidsgivar. Det er sjølvsagt også mulig for fagfolk å delta i si fritid om dei ynskjer det. Fagfolk frå alle Nordfjordkommunane og helseføretaket kan delta.

Neste møte i Møteplass er 19. november og temaet er: «Korleis påverkar hjelpeapparatet samspelet i familie og nettverk». Hjelpeapparatet i kommune og helseføretaket  kan påverke familien  til den som er psykisk sjuk på mange måtar. Det er lett å forstå at reduksjon i tal døgnplassar i psykisk helsevern og nedlegging av dagtilbod verkar inn på familiane. Det er ikkje like lett å forstå at t.d. mangel på informasjon til familien også kan få store konsekvensar.

På Møteplass 19. november ynskjer vi å ha fokus på korleis det som skjer i kommunane og psykiatrisenteret påverkar samspelet i familiane og nettverket til den som er sjuk. Her er mange aktuelle tema. Får pasientane nok hjelp frå hjelpesystemet i høve til økonomi, bustad, arbeid, aktivitet og korleis påverkar dette familiane? Korleis påverkar ulike behandlingsmetodar/ideologiar det som skjer i familien? Påverkar hjelpeapparatet samspelet i familien ved å redusere/auke stigma ? Er det andre forhold som er viktig å få meir kunnskap om? Informasjonsutveksling mellom ulike delar av hjelpeapparatet, pasienten og pårørande kan vere ei utfordring.

Pårørande er ofte frustrert over at dei får lite informasjon og kjenner seg avviste når dei tek kontakt med hjelpeapparatet. LPP si erfaring er at pårørande ynskjer veiledning for korleis dei best kan medverke til at den som er sjuk skal bli frisk eller kunne leve eit godt liv med sine helseutfordringar.

Når ein familiemedlem får psykiske helseutfordringar så påverkar det også andre i familien og det kan føre til konfliktar både i høve til den som er sjuk og mellom familiemedlemmer. Nokre gangar er det slik at mor og far oppfattar symptoma ulikt – skulking av skule kan bli oppfatta som «giddaløyse», eller depresjon. Søsken kan bli sint på foreldre fordi dei meiner at den som slit «får alt» og at det ikkje blir stilt noko krav til vedkomande. God informasjon kan løyse opp i konfliktar, redde ekteskap og hindre at søsken kuttar ut kontakt med familien.

Pårørande har ofte stor tiltru til at «ting skal ordne seg» når pasienten kjem i behandling , men mange pårørande opplever dessverre at helsepersonell viser til «taushetsplikt» når dei spør etter råd og rettleiing for å takle kvardagen på ein betre måte. Helsepersonell har taushetsplikt og slik ynskjer vi at det skal vere, men helsepersonell har mykje informasjon og kunnskap som dei kan formidle vidare til pårørande utan at dei bryt taushetsplikta. Når ein som pårørande kjenner seg «sett og møtt» av hjelpeapparatet så gir det ei god kjensle som også den som er sjuk og resten av familien nyt godt av.

Dersom du er pårørande eller fagperson innan psykisk helse/rus så er du velkommen til å delta i dialogen om tema på Møteplass 19. november på Eid.

For meir informasjon og påmelding så ta kontakt med
Stryn Kommune v/ Kristin Heimlid Øiestad– Tlf: 926 21 076
E-post: kristin.oiestad@stryn.kommune.no
LPP v/ Astrid Gytri – Tlf: 90 13 89 82 – E-post: lpp.sfj@lpp.no

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP, Sogn og Fjordane ved Astrid Gytri

MØTEPLASS – arena for likeverdig og gjensidig læring

LPP, Helse Førde og Førde kommune arrangerer 18.april møte for pårørande og fagfolk.

Tema: Pårørande og fagfolk sine forventningar til samarbeid ikring den sjuke.

Stad: Firdavegen 12, Førde. (Avishuset Firda, Øyrane)

Tid: kl. 17.30 til 20.00 for pårørande.

(For fagfolk skal det vere formøte og oppsummering så dei møter kl 17.00 til 21.00)

Enkel servering

 

LPP sine MØTEPLASS leiarar Arne Kallekleiv og Lise Aarø kjem frå Oslo og  skal leie møtet.

 

Pårørande og fagfolk frå kommunar og Helse Førde skal møtast for å utveksle erfaringar, reflektere og diskutere tema knytt til pårørande sin situasjon. Målet er gjensidig læring, forbetring av tenestene og auka mestring for dei pårørande. MØTEPLASS er ein arena  for likeverdig møte mellom pårørande og fagfolk. Det unike er også at Møteplassleiarane og fagfolka etter møtet skal vurdere korleis dei skal nytte ny kunnskap frå møtet på sine respektive arbeidsplasser.

 

LPP Sogn og Fjordane håper at så mange så mulig nytter høve til å delta på møtet den 18.april. Her vil fagfolk lytte til våre erfaringar og meiningar og vi kan medverke til at Helse Førde og kommunane gir våre sjuke familiemedlemar, og pårørande, betre behandling og omsorg.

 

Alle som er pårørande til nokon med psykiske helseutfordringar er velkomne til å delta på møtet. Ein treng ikkje vere medlem/bli medlem i LPP for å delta.

 

Kommunane i Sunnfjord/Ytre Sogn, ved Psykiatriteneste,  har fått informasjon om MØTEPLASS og vi håper at tilsette i kommunane deltek. Dersom du kjenner nokon som arbeider med personar med psykiske helseutfordringar så inviter dei gjerne med på møtet.

 

Dette er eit heilt nytt konsept i Sogn og Fjordane. LPP tok initiativ til oppstart og Helse Førde og fleire kommunar har vist stor interesse og vil bruke MØTEPLASS for å både gi pårørande eit godt tilbod og for at fagfolk skal lære av pårørande sine erfaringar. Erfaring frå andre stader i landet har vist at tenestetilboda i kommune og foretak har blitt endra, og at tilsette sin forståing for pårørande har blitt betre etter deltaking på MØTEPLASS.

 

Planen er at det skal arrangerast 2-3 møter kvart semester med ulike tema i Førde. Det er også i gang planlegging av oppstart av MØTEPLASS i Sogndal og Eid. Det kan vere aktuelt å starte opp i andre kommunar dersom det er interesse for det.

 

For meir informasjon og påmelding kan de ta kontakt med LPP ved Astrid Gytri, tlf. 90 13 89 82 eller Førde kommune ved Liv Stafsnes, tlf. 90 29 66 87

 

Velkomen