Mestre hele livet: Inkludering, tilhørighet og deltakelse i samfunnet for alle. Av Arnhild G. Ottesen, styreleder LPP

LPP deltar i Helsedirektoratets Forum for fag- og kompetanseutvikling kommunalt psykisk helse- og rusarbeid.

Ett av LPPs innspill i dette forumet tar utgangspunkt i ”Mestre hele livet” – regjeringens strategidokument for god psykisk helse 2017-2022.

LPP har påpekt at det finnes mange gode hjelpere i det kommunale psykisk helse- og rusvernet, men tilbakemeldingene LPP får, tyder dessverre på at brukerne i for stor grad hjelpes til å bli hjelpeløse og/eller at vedtak om tilbud og tiltak ikke samsvarer med det behovet brukeren har eller de ressursene brukeren besitter. Brukeren opplever motløshet i stedet for mestring.

Vi har påpekt at det største problemet for vår brukergruppe som får oppfølging av det kommunale psykisk helsevernet, synes ikke å være mangelen på et sted å bo – selv om vi også ser mangler her. Det mest utfordrende er at  for mange blir sittende uvirksomme og ensomme i boligene sine – kun med kontakt med den nærmeste familien og/eller profesjonelle helsearbeidere. For noen med bakgrunn i rusbruk, er veien kort tilbake til kompiser i rusmiljøet, fordi det er der de blir akseptert og kan føle en viss tilhørighet. Det er unødvendig å si at dette medfører en ekstra belastning for pårørende/familien til hovedbrukeren.

Vår brukergruppe trenger systematisk bistand for å kunne bli aktive i et miljø de kan føle seg hjemme i og føle tilhørighet til – ut fra egne interesser og de ressursene de er i besittelse av. For å finne arbeid eller aktivitetstilbud som samsvarer med brukers behov, er det nødvendig med kontinuitet, god relasjon mellom bruker og hjelper, samt god dialog med familie som kan spille på lag med bruker og helsetjenesten.

Det er godt dokumentert at psykisk og fysisk helse henger sammen – men det synes ikke som om det jobbes systematisk nok for at bruker kan bli mer fysisk aktiv – eller at det satses nok på å bistå bruker i å etablere et kosthold som fremmer både den fysiske og psykiske helsa.

Arbeid – opplæring: Utfordringene i forhold til tilpassa arbeid/bistand til å komme i arbeid, er godt beskrevet i strategidokumentet. Vi ønsker også et tilbud til vår brukergruppe om undervisning og opplæring,  slik Arnhild Lauveng har beskrevet i sin doktorgradsavhandling om folkehøgskoletilbudet i Danmark.

Har du synspunkter? Kontakt oss på lpp@lpp.no

 

Skrevet av: Landsstyreleder Arnhild G. Ottesen