Oppføringer av Anne-Sophie

Sammen med Mental Helse, Norsk psykologforening og Likestillings- og diskrimineringsombudet, har landsstyreleder, Anna Cecilie Jentoft, skrevet en kronikk om innskrenkning av rettigheter for mennesker med psykiske lidelser. Kronikken kan du lese her. Om du ikke har abonnement på Aftenposten, vedlegges en pdf av av kronikken her: Nå kan rettighetene til mennesker med psykiske lidelser innskrenkes […]

Høringsuttalelse: Forenkle og forbedre – rapport om tematisk organisering av psykisk helsevern

På oppdrag fra Helse-og omsorgsdepartementet, har et ekspertutvalg utredet mulighetene for en sterkere tematisk organisering av psykisk helsevern. Målet har vært å forbedre kvaliteten i behandlingen og bidra til at pasientene kommer raskere til riktig behandling. Ekspertutvalget har nå lagt frem Forenkle og forbedre – Rapport om tematisk organisering av psykisk helsevern LPP har tidligere […]

LPPs innspill til statsbudsjettet (kommunal- og forvaltningskomiteen)

LPP har levert innspill til statsbudsjettet 2024, og landsstyreleder Anna Cecilie Jentoft har presentert innspillet for Stortingets kommunal- og forvaltningskomité i dag. Hovedpunktene i LPPs høringsinnspill er: Det må etableres pårørendesentre i hele landet Kommunene må tildeles øremerkede midler til FACT- og FACT Ung-team Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å tilby pårørendetiltak i den kommunen hvor […]

Over 800 000 pårørende

Landsstyreleder Anna Cecilie Jentoft er intervjuet av Trønderporten i forbindelse med Pårørendedagen 2023. Intervjuet kan du lese her: Over 800 000 pårørende

Psykisk sykdom overskygger somatisk sykdom

I forbindelse med at UKOM i dag har lagt frem rapporten Somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse, har LPP sendt følgende pressemelding: UKOM har i dag lagt frem en rapport om somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Rapporten konkluderer med at psykisk sykdom kan overskygge somatisk sykdom. LPP er ikke overrasket […]

LPPs kommentar til rapport om samtykkekompetanse

LPP har i dag sendt ut følgende pressemelding: Skal vi pårørende endelig bli hørt? LPP hadde forhåpninger etter at Hurdalsplattformen sa at man skulle evaluere endringene i psykisk helsevernloven. LPP har hele tiden problematisert kriteriene for samtykkekompetanse, og har savnet pårørendes rettigheter til for eksempel å uttale seg før bruk av tvang. Helse- og omsorgsminister […]

Stopp diskrimineringen av mennesker med psykisk sykdom og ruslidelser

LPPs landsmøte vedtok 10. juni 2023 følgende resolusjon: Stopp diskrimineringen av mennesker med psykisk sykdom og ruslidelser I Mestre hele livet, regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022), sto det så fint: Vi har hatt økt åpenhet de siste 10–15 årene om psykiske plager og lidelser. Selv om mange kjendiser har gitt oss et ansikt […]

LPPs tanker om dagens forestilling av statsråd Kjerkol – Opptrappingsplan psykisk helse

Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse (LPP) har følgende uttalelse til dagens forestilling av helse- og omsorgsminister Kjerkol: Kjerkols fremlegg burde vært kalt kriseplan, ikke opptrappingsplan! Vi trenger en kriseplan for å imøtekomme dagens behov innenfor psykisk helse som er i en dyp krise. En tilførsel av 3 milliarder kroner over en tiårs-periode høres ut som […]

Helsetjenesten og politiets ansvar for psykisk syke – høring

Politidirektoratet og Helsedirektoratet har etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet revidert rundskriv IS-5/2012 som gjelder helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke. Dette har vært på høring, ogLPP har avlevert høringsinnspill. LPP mener at de pårørende må involveres mye mer enn i dag, LPP mener at man hele tiden skal tenke […]