Oppføringer av

Evaluering av endring i psykisk helsevernloven fra 2017 om krav til samtykkekompetanse

Stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Geir Adelsten Iversen, Jenny Klinge og Kjersti Toppe, har fremmet et Dokument 8-forslag om å evaluere endringen i psykisk helsevernloven fra 2017 om innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern. LPP støtter representantenes forslag. Her er LPPs innspill: Dokument 8:48S (2020 – 21) om å evaluere endringen […]

Forslag om endringer i smittevernloven på høring (portforbud)

Tidligere denne måneden sendte Justis- og beredskapsdepartementet forslag om endringer i smittevernloven på høring med kort frist. I høringsnotatet foreslås et hjemmelsgrunnlag for portforbud som smitteverntiltak under covid-19-pandemien. Rådet for psykisk helse har sendt høringssvar basert på innspill fra bl.a. LPP. Her er høringsinnspillet: Innspill til forslag om endringer i smittevernloven (portforbud), Rådet for psykisk […]

Skuddårsseminar om rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser

25. februar finner det årlige skuddårsseminaret sted digitalt. Seminaret arrangeres av Senter for psykisk helse og rus, Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Alle er velkommen. Påmelding til bengt.karlsson@usn.no From double trouble to dual recovery – om rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser. Bakgrunnen for temaet er forskningsprosjektet «From double trouble […]

New Public Management, det motsatte av solidaritet

11. november holdt landsstyreleder Christine Lingjærde et innlegg om konsekvensene av New Public Management i våre offentlige tjenester. Hun stiller spørsmål ved hvordan man kan styre sykehus etter prinsipper som kostnadseffektivitet og konkurranse. Hun kommer inn på tre alvorlige konsekvenser for pårørende, og hun kaller rett og slett New Public Management for det motsatte av […]

LPPs juleønske til Bent Høie, og statsrådens svar

LPP har sendt en julehilsen til helse- og omsorgsminister Bent Høie med en ønskeliste. Ønskelisten er kort, med kun ett ønske: mer penger til øremerkede tiltak for psykisk helse og rus i kommunene. Hilsenen finner du her: Brev til Bent Høie, 5. desember 2020 Statsråden besvarte vår henvendelse hurtig. Her er svar fra statsråden av […]

Brudd på psykisk helsevernloven §3.9

LPP har i dag sendt brev om brudd på psykisk helsevernloven §3.9 til helse- og omsorgsministeren, Helsedirektoratet, samt helseforetakene. Vi ber adressatene om å minne helseforetak i det ganske land om at brudd på psykisk helsevernloven §3.9 er like ulovlig som andre lovbrudd. å se på pårørende som medspillere som ønsker det beste for sine. […]

Høring: bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud

Høring av forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, barnevernloven, barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, sosialtjenesteloven, NAV-loven, krisesenterloven, familievernkontorloven og introduksjonsloven. Forslagene går ut på å harmonisere og styrke samarbeidsbestemmelser og lovfeste en tydelig plikt for kommunen til samordne tjenestetilbudet. Departementene foreslår å utvide ordningen med lovpålagte samarbeidsavtaler mellom de kommunale helse- og […]

Verdensdagen for psykisk helse

På verdensdagen for psykisk helse, har LPP, sammen med Mental Helse, Rådet for psykisk helse, Kirkens SOS og støtteforeningen Aurora, overlevert krav til statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie. Vi stiller følgende krav til regjeringen: Gi kommunene midler til å få i gang gode lavterskeltilbud; møteplasser for unge og eldre hvor de […]

Pårørende opplever diskriminering

Leder i LPPs landsstyre er intervjuet i Erfaringskompetanse. – Mange av våre medlemmer i LPP opplever urettferdig forskjellsbehandling både på egne vegne og på vegne av dem de er nær til. Det sier landsstyreleder Christine Lingjærde i LPP.     Her kan du lese intervjuet.