Dagsseminar for pårørende på Holmen fjordhotell i Asker – om psykose og schizofreni

Vi arrangerer dagsseminar på Holmen Fjordhotell.

Dagsseminaret er et samarbeid mellom LPP Asker, LPP Bærum og LPP Buskerud. LPP Bærum har ansvaret for det praktiske ifm. arrangementet.

 

Tid: lørdag 17. oktober 2020 kl.1000-1530

Sted: Holmen fjordhotell, Slemmestadveien 64, 1394 Asker

Program og informasjon

Helsedirektoratet er nå kommet med presiseringer i Pårørendeveilederen som gjelder informasjon til pårørende når pasienten mangler samtykkekompetanse.

KAPITTEL 4. 3
Involvering av pårørende ved vedtak om tvang

 

Sitat frå kapittel 4.3
«Rett til å bli underrettet om en rekke gjennomføringsvedtak etter psykisk helsevernloven kapittel 4, for eksempel vedtak om tvungen behandling legemiddelbehandling eller ernæring, bruk av tvangsmidler og skjerming, hvis pasienten samtykker til dette, og rett til å påklage slike vedtak til kontrollkommisjonen/fylkesmannen. Dersom pasienten ikke samtykker til at pårørende kan underrettes om vedtaket, vil pårørende likevel ha rett til informasjon om den helsehjelpen som pasienten får som følge av vedtaket, typisk at pasienten mottar behandling med legemidler. Denne retten følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3 andre ledd.»

I Pasient og brukerrettighetsloven §3-3 andre ledd står følgende:

«Er pasienten eller brukeren over 16 år og åpenbart ikke kan ivareta sine interesser på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk utviklingshemning, har både pasienten eller brukeren og dennes nærmeste pårørende rett til informasjon etter reglene i § 3-2» .

Brukertilfredshetsevaluering av kommunale tjenester blant personer med rusmiddelproblemer

Brukertilfredshetsevaluering 2020 – kommunale tjenester rus – delrapport 1 (kvantitativ rapport)

Smittefrykt – en podcastserie med Anne Grosvold

Serien gir råd og innspill til alle som kjenner på ekstra uro og angst i forbindelse med den
pågående pandemien. Hvordan kan vi sikre at nødvendige retningslinjer for smittevern
følges uten at angsten og uroen tar overhånd? Hvordan kan vi hjelpe folk rundt oss som nå
sliter? I den nye podkastserien SMITTEFRYKT møter programleder Anne Grosvold
psykologspesialistene Bjarne Hansen og Kristen Hagen. Som behandlere og forskere har de
høstet internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid knyttet til håndtering av angst og tvang.

⇒ Klikk her for å høre episodene ⇐

I løpet av kort tid ble det innført unntakstilstand med delvis nedstengning av samfunnet. Ikke
siden krigen har det blitt innført strengere restriksjon eller tiltak. Målet har vært å sikre en
nasjonal dugnad for å begrense spredningen av Covid-19. I samme periode meldes det om
betydelig økning i angst, uro og depresjon. Men hva kan vi gjøre for å bli flinkere til å forstå
og håndtere egen og andres angst, uro og smittefrykt?

 

Serien er for alle som nå kjenner på disse utfordringene. For de som har utviklet mer alvorlig
angst og smittefrykt, gis det råd om hvordan en kan jobbe for å bryte mønsteret og hvor en
kan henvende seg for å få hjelp som hjelper. Med begrensede mulighet for å gjennomføre
tradisjonell behandling ved oppmøte, opplever også behandlere store utfordringer. I en av
episodene deles både løsninger og positive erfaringer knyttet til hvordan det er mulig å sikre
hjelp av høy kvalitet, innenfor gjeldende retningslinjer.
Podkastserien består av tre episoder a 20 min og er produsert av Cynergi AS i samarbeid med
Norsk OCD Forening ANANKE med støtte fra stiftelsen DAM.

Solaseminaret 2020

PsykOpp arrangerer pårørendeseminar 18. og 19. september på Sola Strandhotell utenfor Stavanger.

TEMA:
I will survive! – forebygging av depresjon og selvmord blant pårørende

INVITASJON

 

Svar fra Bent Høie

I anledning korona-krisen sendte landsstyreleder 1. mai 2020 brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I sitt svar av 15. mai 2020 takker Helse- og omsorgsministeren for viktige refleksjoner i en krevende tid.

 Jeg har besøkt hjemmesiden deres og lest flere skildringer fra pårørende. Det har vært nyttig for meg å få innblikk i hverdagen for deres medlemmer under korona-pandemien. Jeg er glad for at dere tar vare på og dokumenterer disse historiene.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ministeren viser til at han under korona-pandemien oppfordret kommunene til å opprettholde tilbudet til de mest sårbare gruppene – i tråd med faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Det er ingen tvil om at koronakrisen har synliggjort utfordringer i tjenestetilbudet til personer med psykiske plager og lidelser… Vi har en lang vei å gå for å lykkes med samhandlingen om og med personer med sammensatte og langvarige problemer. Ikke minst gjelder det i involveringen av pårørende.

Han viser til viktigheten av å satse på flere ACT og FACT-team, og til at antall årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid har vokst med mer enn 2500 årsverk på tre år.

Jeg er dypt takknemlig for den innsatsen dere gjør, og takker for viktige innspill til prioriteringer og videreutvikling av tjenestene.

 

Her kan du lese begge brevene i sin helhet:

 

Foto av Bent Høie: Borgos Foto AS

Tildelt reklameplass 1. pinsedag.

Kjære medlemmer, vi vil med dette informere dere om at vi er tildelt reklameplass 1. pinsedag.

Vi kommer til å sende inn en animasjonsfilm som handler om det å være pårørende.

Filmen vises på TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Livsstil, TV 2 Nyhetskanalen, Sport 1 og Sport 2.

Følg med!

 

 

Brev fra landsstyreleder til Helse- og omsorgsminsteren

I forbindelse med koronakrisen, har LPPs landsstyreleder, Christine Lingjærde, sendt brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I disse dagene hører vi at det er lys i tunnelen og at livet vil snart gå sakte tilbake til det ”normale”, men la meg si det rett ut: Jeg håper inderlig at det ”normale” vi går tilbake til, ikke er det “normale” vi hadde før krisen.

Christine Lingjærde

Statistikk viser at omtrent 50 % av alle med psykisk sykdom ikke får hjelp.

I brevet tar hun opp de tre viktigste tingene som har gått galt ved implementering av samhandlingsreformen:

  1. Midlene til kommunene ble ikke øremerket psykisk helse og rus
  2. Implementering og endring skjedde altfor fort, og
  3. samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjeneste ble ofte mer konkurranse enn ekte samarbeid og dialog.

Hun tar videre opp ulik behandling for pasientene rundt i Kommune-Norge.

At hovedansvaret for rehabilitering og oppfølging er pålagt kommunene, har ført til større ulikheter for pasientene. Kommunene har svært ulike tilbud, og ulik satsing på psykisk helse/ROP-arbeid. “Pålagt” tolkes ofte som “anbefalt”, og det fører til at retningslinjene og pålegg aldri implementeres.

Christine Lingjærde

Hun peker også på at sammenslåingen av rus og psykiatri har svekket begge deler.

Her kan du lese brevet i sin helhet:

Brev av 1. mai 2020 fra LPPs landsstyreleder til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

 

Mestringsboka NÆR for pårørende i ny utgave

Den populære mestringsboka Nær er kommet i ny og oppdatert utgave, der pårørendeperspektivet og den virkeligheten mange lever i er blitt tydeligere. Boka har samme inndeling som før, men er mer praktisk innrettet og baserer seg på de erfaringene pårørende vi er i kontakt med har opplevd. Den er en blanding av selvhjelpsbok og oppslagsbok, og inneholder verktøy, praktiske råd og tips for hvordan mestre livet som pårørende. Gruppeopplegget knyttet til boka er under revidering og vil foreligge i løpet av våren. Boka koster kr 200,- inkl. frakt og kan bestilles fra post@piosenteret.no eller via nettbutikk i Vipps.

«Jeg fikk en veldig hyggelig gave i posten i dag – den nye mestringsboka («NÆR») fra PIO . 
Jeg har vært i en omsorgsrolle i forhold til nær familie i store deler av mitt liv (foreldre, søsken og barn) og fant STOR glede i å lese «NÆR»! Så igjen; tusen takk – dere treffer veldig bra!»
Robert Steen
Byråd for Helse, Eldre og Innbyggertjenester for Oslo kommune

Medlemshistorier om erfaringer i og utenfor krisesituasjoner.

Kjære medlemmer,

Vi pårørende er vant med å gå i bresjen, men for tiden står vi på barrikadene. Styret og jeg ser med bekymring at det forventes eller tas for gitt at vi kan yte enda mer når vår kapasitet allerede er brukt opp fra før. Vi har uttrykt vår bekymring i en pressemelding, og har vært i kontakt med helsemyndighetene. Vi gjør alt vi kan for å hindre at pasienter innen psykisk helse ikke ofres i kampen om hjelp og sykehusplass.

I disse dagene blir vi oftere spurt: «Hvordan har dere det?». Det er et vanskelig spørsmål for oss, og vi velger ofte å svare at det går noenlunde bra. Uten detaljer. Spesielt med personer som ikke selv er pårørende innen psykisk helse. Hvem kan forstå hvordan vi har det?

Svaret vårt er: De som forstår oss best er andre pårørende innen psykisk helse. Dessuten kunne vi kanskje bli bedre forstått av andre ikke-pårørende dersom vi hadde mer tid til å forklare.

Vi har tenkt på dette og kommet på følgende forslag:

Hva med å skrive ned våre erfaringer, og så samle og dele dem? Nå er det mulig!

LPP Norge har nå opprettet en ny plattform hvor du kan dele dine erfaringer.

Plattformen er sikker, tilgjengelig og du er helt anonym. Skriv om hvordan du har det, og send inn. Når din historie er sendt inn gjennomgår vi teksten og publiserer den på den dedikerte nettsiden vi har opprettet under lpp.no.

Vi har allerede lagt ut flere historier her: www.lpp.no/historier-fra-medlemmer/. Det vil sikkert oppmuntre mange til å sende inn en eller flere historier.

Vi gleder oss til å lese dem.

 

For styret

Christine Lingjærde

Landsstyreleder

 

Slik går du frem for å sende inn din historie:

Gå til www.lpp.no/historier-fra-medlemmer/. Der finner du en knapp øverst som tar deg til innsendingskjemaet.