Helsetjenesten og politiets ansvar for psykisk syke – høring

Politidirektoratet og Helsedirektoratet har etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet revidert rundskriv IS-5/2012 som gjelder helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke. Dette har vært på høring, ogLPP har avlevert høringsinnspill.

LPP mener at de pårørende må involveres mye mer enn i dag, LPP mener at man hele tiden skal tenke helhetlig tilbud til mennesker med psykiske lidelser for å unngå unødig bruk av
tvang.

Du kan lese LPPs høringssvar her: Høringssvar – Helsetjenesten og politiets ansvar for psykisk syke