Møteplass – for helsefremmande dialog mellom pårørande og fagfolk innan psykisk helse/rus – Nordfjordeid måndag 19. november.

Helse Førde og Landsforeningen for Pårørande innen Psykisk helse, LPP, Sogn og Fjordane inngjekk våren 2018 ein avtale om å starte opp «Møteplass».  Nordfjord Psykiatrisenter, Stryn kommune og Eid kommune har i samarbeid med LPP arrangert 2 møter tidlegare i haust og neste møte blir 19. november på Eid. På Møteplass møtast pårørande og fagfolk til ein likeverdig dialog om korleis det er å leve tett på familiemedlemmer med psykiske helseutfordringar og/eller rusproblem og korleis hjelpeapparatet kan bidra med rettleiing og støtte.

Pårørande er her definert som alle (vaksne) som er påverka av at ein person har livs-utfordringar knytt til psykisk helse/rus; barn, søsken, foreldre, besteforeldre, venner, naboar og andre. Fagfolk er alle som gjennom jobben sin er involvert i den som har utfordringane – eller familien/nettverket deira; personale innan psykisk helse- og rusfeltet i spesialist- og kommunehelsetenesta, fastlegar, PPT, NAV, barnevern, familievern og andre.

 

Målet er at fagfolk skal få kjennskap til pårørande sine erfaringar og at fagfolk og pårørande i fellesskap skal reflektere over korleis tenestetilbodet fungerer og kva som eventuelt kan/bør endrast.  Hjelpeapparatet treng kunnskap om den krevjande livssituas­jonen det er å vere pårørande.  Pårørande sjølv er dei som best kan formidle dette. Pårørande som har delteke på Møteplass har erfart at det er nyttig å møte andre pårørande og fagfolk, og at det er positivt å kunne bidra med sin erfaring for at fagfolk skal få auka forståing for pårørande sin situasjon. Når pårørande fortel om sine erfaringar så ser fagfolk at tenestetilbodet ser annleis ut frå pårørandeperspektivet enn slik dei sjølve opplever det. På Møteplass er dialog mellom pårørande og fagfolk verkemiddelet for å utvikle betre tenester.

Møteplass er eit tiltak for meir brukarmedverknad i kommunane og helseføretaket, og fagfolk kan delta på Møteplass i si arbeidstid etter avtale med arbeidsgivar. Det er sjølvsagt også mulig for fagfolk å delta i si fritid om dei ynskjer det. Fagfolk frå alle Nordfjordkommunane og helseføretaket kan delta.

Neste møte i Møteplass er 19. november og temaet er: «Korleis påverkar hjelpeapparatet samspelet i familie og nettverk». Hjelpeapparatet i kommune og helseføretaket  kan påverke familien  til den som er psykisk sjuk på mange måtar. Det er lett å forstå at reduksjon i tal døgnplassar i psykisk helsevern og nedlegging av dagtilbod verkar inn på familiane. Det er ikkje like lett å forstå at t.d. mangel på informasjon til familien også kan få store konsekvensar.

På Møteplass 19. november ynskjer vi å ha fokus på korleis det som skjer i kommunane og psykiatrisenteret påverkar samspelet i familiane og nettverket til den som er sjuk. Her er mange aktuelle tema. Får pasientane nok hjelp frå hjelpesystemet i høve til økonomi, bustad, arbeid, aktivitet og korleis påverkar dette familiane? Korleis påverkar ulike behandlingsmetodar/ideologiar det som skjer i familien? Påverkar hjelpeapparatet samspelet i familien ved å redusere/auke stigma ? Er det andre forhold som er viktig å få meir kunnskap om? Informasjonsutveksling mellom ulike delar av hjelpeapparatet, pasienten og pårørande kan vere ei utfordring.

Pårørande er ofte frustrert over at dei får lite informasjon og kjenner seg avviste når dei tek kontakt med hjelpeapparatet. LPP si erfaring er at pårørande ynskjer veiledning for korleis dei best kan medverke til at den som er sjuk skal bli frisk eller kunne leve eit godt liv med sine helseutfordringar.

Når ein familiemedlem får psykiske helseutfordringar så påverkar det også andre i familien og det kan føre til konfliktar både i høve til den som er sjuk og mellom familiemedlemmer. Nokre gangar er det slik at mor og far oppfattar symptoma ulikt – skulking av skule kan bli oppfatta som «giddaløyse», eller depresjon. Søsken kan bli sint på foreldre fordi dei meiner at den som slit «får alt» og at det ikkje blir stilt noko krav til vedkomande. God informasjon kan løyse opp i konfliktar, redde ekteskap og hindre at søsken kuttar ut kontakt med familien.

Pårørande har ofte stor tiltru til at «ting skal ordne seg» når pasienten kjem i behandling , men mange pårørande opplever dessverre at helsepersonell viser til «taushetsplikt» når dei spør etter råd og rettleiing for å takle kvardagen på ein betre måte. Helsepersonell har taushetsplikt og slik ynskjer vi at det skal vere, men helsepersonell har mykje informasjon og kunnskap som dei kan formidle vidare til pårørande utan at dei bryt taushetsplikta. Når ein som pårørande kjenner seg «sett og møtt» av hjelpeapparatet så gir det ei god kjensle som også den som er sjuk og resten av familien nyt godt av.

Dersom du er pårørande eller fagperson innan psykisk helse/rus så er du velkommen til å delta i dialogen om tema på Møteplass 19. november på Eid.

For meir informasjon og påmelding så ta kontakt med
Stryn Kommune v/ Kristin Heimlid Øiestad– Tlf: 926 21 076
E-post: kristin.oiestad@stryn.kommune.no
LPP v/ Astrid Gytri – Tlf: 90 13 89 82 – E-post: lpp.sfj@lpp.no

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP, Sogn og Fjordane ved Astrid Gytri

Kjære medlem

Vi vil fra 2019 begynne å sende ut elektroniske nyhetsbrev til våre medlemmer.
Dette skjer samtidig med at vårt medlemsblad PsykOppNytt går over til digital versjon og derfor kun vil kunne leses på nett.

I denne sammenheng ser vi at vi ikke har registrert mailadresser på alle som har ønsket medlemsblad tidligere.

Hvis du aldri før har fått mail fra oss er du mest sannsynlig en av disse. Send oss gjerne en mail til lpp@lpp.no med ditt navn og mailadresse -så skal vi sørge for at medlemsnyheter og aktuelle saker fremdeles kommer frem 😊

Se hele meg – et nettbasert læringsprogram om psykose og hva som kan hjelpe

SE HELE MEG er et nettbasert læringsprogram om psykose og hva som kan hjelpe
Programmet skal styrke åpenhet og dialog mellom pasienter, familier og hjelpere.
Det bygger på TV-serien Stemmene i hodet som gikk på NRK vinteren 2017. Hovedpersonene Benjamin, Ruth Andrea og Maria har erfaringer med å leve med psykoselidelse. De deler raust av sine opplevelser og erfaringer. Alle har fått god behandling på Crux Bergfløtt behandlingssenter, og mange av klippene er filmet der. Historiene til hovedpersonene er kjernen i SE HELE MEG og refleksjonsspørsmålene i programmet tar utgangspunkt i fortellingene deres.

SE HELE MEG har blitt til i samarbeid mellom Stiftelsen SEPREP og filmskaper Gunhild Asting. Filmene i læringsprogrammet består både av klipp fra Stemmene i hodet og nytt materiale som ikke har vært vist tidligere. SEPREP har fått tildelt prosjektmidler til produksjonen av SE HELE MEG fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

Læringsprogrammet består av 8 hovedemner
1. Åpenhet
2. Parallelle virkeligheter
3. Barndom og oppvekst
4. Miljøterapi som gir mening og mestring
5. De gode hjelperne
6. Familie, venner, skole og jobb
7. Overgang til et selvstendig liv
8. Muligheter, glede og håp

Læringsprogrammet er gratis.

Besøk følgende lenker for mer informasjon om programmet:

https://sehelemeg.no/om-se-hele-meg/

https://sehelemeg.no/?fbclid=IwAR2-PRdC32r4eBkmk4ffzhCjo5Q4k9cCsFN1qRa0EAgb5B2XwTMBm26SQcI

 

NRK: dokumentarserie om alvorlige psykiske lidelser

NRK skal lage en personlig TV-dokumentarserie om alvorlige psykiske lidelser, og leter etter en person med en bipolar lidelse som velger å ikke bruke medisiner. Vet du om noen som passer og som kan være interessert?

Primærmålgrupper er unge mellom 20-26 år med psykiske lidelser, og  formålet er å avmystifisere hva det vil si å leve med en alvorlig psykisk lidelse. Vi skal hjelpe målgruppa med å forstå og akseptere seg selv, gi dem språk og verktøy til hvordan leve godt og meningsfullt med en diagnose. Gjennom seks episoder tas opp ulike spørsmål man stiller seg når man får en diagnose, for eksempel: Når er jeg syk? Hvorfor fikk nettopp jeg denne diagnosen? Hva er det verste som kan skje? Hvordan blir livet mitt nå? Kan jeg bli frisk? Hva hjelper?

Serien er «personlig» da programleder, Cecilie Kåss Furuseth, lager den serien som hun skulle ønske at eksisterte da hun selv ble diagnostisert med en alvorlig psykisk lidelse i tenårene. Programmet vil være muntert, helsefremmende og nysgjerrig på hvordan hjernen fungerer, men går selvfølgelig også ned i alvoret. Opptak gjøres i høst og programmet skal sendes på NRK vinteren 2019.

All kontakt med aktuelle kandidater er 100 prosent uforpliktende. All videre casting gjøres i tett samarbeid med den aktuelle kandidaten, behandler, pårørende og psykolog med TV-ekspertise. Eventuelle opptak begrenser seg til få dager og timer, og NRK kommer dit du er.

Kontaktperson i NRK er Melinda Haugen – melinda.haugen@nrk.no, tlf 90 77 13 77

Markering av verdensdagen på Oslo Rådhus

Sekretariatet i LPP deltok i dag tidlig på markering av verdensdagen på Oslo rådhus. Tidligere styreleder i LPP Grimstad, Anna Margrethe Andersen, var også tilstede som ambassadør.

Det var en flott markering med følgende program:

  • Appell/velkomst
  • Diktlesning ved Pia Tjelta
  • Åpenhetsprisen 2018 – overrekkelse til Else Kåss Furuseth
  • Faglig innlegg ved lege og leder for Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), Kari Jussie Lønning
  • Panelsamtale med lege Kaveh Rashidi, samfunnsdebattant Nancy Herz, lege Kari Jussie Lønning og landsleder i Mental Helse, Kristian Haugland. Ordstyrer er Noman Mubashir.

Siden 1992 har 10. oktober blitt markert som Verdensdagen for psykisk helse i over 150 land. 25 år har gått og i Norge er dette blitt den største informasjonskampanjen drevet av små og store lokale arrangører fra Lindesnes til Svalbard.

Verdensdagen for psykisk helse koordineres av Mental Helse på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dette arrangementet er et samarbeid mellom Mental Helse, Oslo rådhus og Verdensdagen.

Nasjonal dialogkonferanse om medisinfrie tilbud

Nasjonal dialogkonferanse om medisinfrie tilbud finner sted tirsdag/onsdag 20. – 21. november 2018 på Thon Conference, Universitetsgaten 26 i Oslo. Konferansen arrangeres av Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingforløp, i samarbeid med NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR), Norsk psykiatrisk forening, Norsk psykologforening og Helse Sør-Øst RHF, med støtte fra Helsedirektoratet.

Konferansen er gratis. Påmeldingsfrist 20. oktober 2018.

Foreløpig program og påmelding her: https://dialogkonferanse.no/

Verdensdagen for psykisk helse 2018 – LPP’s aktiviteter

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse 10. oktober. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse – vi har alle en psykisk helse. I Norge markeres dagen i uke 39 til 42.

Våre lokallag rundt om i landet markerer dagen på forskjellige måter og her er noe av det som skjer:

LPP Grimstad inviterer til middag og sosialt samvær på Treffstedet. Arrangør er Mental Helse Grimstad.

LPP Nedre Glomma deltar i paneldebatt på Senter for rehabilitering  og aktivitet på Valaskjold i Sarpsborg . Panelet vil foran eit publikum bli utfordra til å reflektere over årets tema «vær raus» samt temaer i relasjon til psykisk helse. Dette er ein ikkjekonfronterande debatt som heller ynskjer å dele tankar og refleksjonar over eit tema som treng ein større plass i folkehelsa. Andre som vil sitte i panelet er ein lokal pastor, ein politiker samt Verdensdagen sin østfold ambassadør Kristoffer Lorang Mathisen.

LPP Ålesund markerer med flere arrangement, helt fra psykisk helsemarsj til psykisk helse for studenter.
Det var «Psykisk helsemarsj» 2. oktober kl.11.00 – 14.00 med oppmøte på rådhusplassen og foredrag av Arnhild Lauveng torsdag 4. oktober kl. 10.00 – 15.00 i Bystyresalen på rådhuset.
23. oktober er vi på plass fra kl. 11.00 – 12.30 på NTNU/Campusområdet for studentene og tar for oss «hva kan jeg gjøre for å ha ei god psykisk helse?».
Onsdag 24. oktober inviterer vi besteforeldre til Bystyresalen kl. 18.00 – 19.30 for hva de kan gjøre for å styrke barnebarnas psykiske helse.

LPP Oslo /Piosenteret arrangerer førpremiere på spillefilmen «Føniks» 10. oktober, kl 18. Før filmen vil det være en samtale mellom regissør Camilla Henriksen og Elisabeth Hilde, familieterapeut i Nordstrand bydel, om barn som pårørende.

LPP Bærum har den 10. oktober stand på Sandvika Storsenter, og den 11. oktober er det Inspirasjonsseminar i kommunegården. Se lokal kalender for mer informasjon.

LPP Harstad er med i arbeidsgruppen/leder for hovedmarkering av verdensdagen i Harstad 8. oktober. De deltar også den 9 oktober på grilling sammen med brukere og pårørende inkl studenter ved Bokollektivet s Lavvo.  Videre har de stand den 9 oktober i  Kvæfjord på Fram. Den 10 oktober har de stand på UIT Campus Harstad, og deltar samme dato på åpningen av Pårørendehuset I Harstad Frelsesarmeen. Det er også stand verdensdagen Skånland Kommune ,Skånlandshallen.  Den 11 oktober har Lpp Harstad stand på åpen dag Bikuben, samt på informasjonsmøte om medikamentfritt tilbud på Fontenehuset Harstad. LPP deltar til sist  også på møteplassen psykisk helse Harstad Kommune og bålkos fredag 12 oktober.

 

Samtalekvelder Indre Østfold

Lpp Indre Østfold inviterer til samtalekvelder i samarbeid med Frivillighetssentralen.

Samtaler høst 2018

Invitasjon til kreativ workshop | kunstprosjekt | Making Sense Together

Vi ønsker å invitere til en uformell lansering av kunstprosjektet Making Sense Together, knyttet til filmen med samme navn. Kunstprosjektet handler om psykisk helse, og oppfordrer deg til å omsette erfaringene dine til kunstneriske uttrykk.

Fredag 28. september 18:00-21:00 på Teknisk Museum vil kunstner og filmskaper Ellen Ugelstad, sammen med Eva Lotta Sandberg, tilrettelegge for at du kan løse kreative oppgaver knyttet til kreativitet, sjel og psyke. Du kan ta i bruk et hvilket som helst kunstuttrykk; tegne, filme, ta bilder, male, skrive, lage tegnserier, musikk eller collage.

Feks. vil du få muligheten til å ta opp lyden av ditt høyeste skrik! Det kan være et gledesskrik, angsskrik, smerteskrik eller et faen-heller-skrik.

Hvis du vil kikke på oppgavene allerede nå kan du sjekke ut www.makingsensetogether.no.

Workshopen er lavterskel, og for å delta trenger du ikke noe annet enn deg selv. Kom på Teknisk Museum på fredag!

Fredag 28. september, Making Sense Together-workshop fra 18-21.

Arrangementet på huset går til 23. Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143

Pris: 150,- / 100.- for studenter og ungdom under 18 år

 

Link til Teknisk Museum sine sider med program:

https://www.tekniskmuseum.no/besok-oss/helgeprogram/1597-researchers-night-making-sense-together