Brukertilfredshetsevaluering av kommunale tjenester blant personer med rusmiddelproblemer

Brukertilfredshetsevaluering 2020 – kommunale tjenester rus – delrapport 1 (kvantitativ rapport)