Helsedirektoratet er nå kommet med presiseringer i Pårørendeveilederen som gjelder informasjon til pårørende når pasienten mangler samtykkekompetanse.

KAPITTEL 4. 3
Involvering av pårørende ved vedtak om tvang

 

Sitat frå kapittel 4.3
«Rett til å bli underrettet om en rekke gjennomføringsvedtak etter psykisk helsevernloven kapittel 4, for eksempel vedtak om tvungen behandling legemiddelbehandling eller ernæring, bruk av tvangsmidler og skjerming, hvis pasienten samtykker til dette, og rett til å påklage slike vedtak til kontrollkommisjonen/fylkesmannen. Dersom pasienten ikke samtykker til at pårørende kan underrettes om vedtaket, vil pårørende likevel ha rett til informasjon om den helsehjelpen som pasienten får som følge av vedtaket, typisk at pasienten mottar behandling med legemidler. Denne retten følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3 andre ledd.»

I Pasient og brukerrettighetsloven §3-3 andre ledd står følgende:

«Er pasienten eller brukeren over 16 år og åpenbart ikke kan ivareta sine interesser på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk utviklingshemning, har både pasienten eller brukeren og dennes nærmeste pårørende rett til informasjon etter reglene i § 3-2» .