HODs svar på LPPs krav vedr. overgrep under behandling

12. august 2021 sendte LPP følgende krav til Helse- og omsorgsministeren, Helsedirektoratet og medlemmer av Stortingets helse- og omsorgskomite:

LPP krever at våre syke ikke utsettes for overgrep under behandling. Behandlere som er straffet/dømt for seksuell krenkende adferd skal som hovedregel ikke ha tilbake autorisasjon. Hvis man får tilbake autorisasjonen etter en periode, kan man ikke virke på et arbeidssted med tidligere pasienter. Mennesker med psykisk sykdom har rett til trygghet under behandling og skal ikke utsettes for nye overgrep og risikere å måtte forholde seg til egen overgriper. (Vi viser i den sammenheng til Charlotte-saken som ble omtalt i pressen tidligere i sommer, samt lignende saker som har kommet frem i media.)

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag gitt utfyllende svar på vår henvendelse, hvor de bl.a viser til at

Det skal være trygt for pasienter og brukere å benytte helse- og omsorgstjenester. Overgrep
mot pasienter skal ikke skje, og representerer et alvorlig misbruk av den tillit helsepersonellet
er gitt av samfunnet og helsemyndighetene. Den maktubalansen som er i relasjonen mellom
pasient og psykolog/psykiater, gjør disse sakene spesielt alvorlige.

Departementet orienterer også om at det er satt ned et utvalg som skal gjennomgå og vurdere dette sakskomplekset innen 1. april 2022.

Svaret i sin helhet finner du her: Krav fra LPP – vedr. overgrep under behandling – svar fra HOD