Nytt Pårørendesenter i Harstad

LPP Harstad og omegn åpner Pårørendesenter i Harstad.
Pårørendesenteret skal være er et støtte og ressurssenter for pårørende og et kompetansesenter for pårørendesamarbeid.

Et lavterskeltilbud for pårørende uavhengig av diagnose og alder.

Pårørendesenteret er det første i Nord Norge. Vi har leiet lokaler i det ærverdige huset til Harstad Sanitetsforeningen 1 etg, Jonas Lies gate 7 (ved siden av Sama Aktivitetssenter).
Pårørendehuset vil være et samarbeidstilbud for flere pårørendetilbud under samme tak.
LPP Harstads lokallag vil legge til rette for at kommunene Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund og Ibestad kan få gi støtte til et lavterskel pårørendetilbud gjennom drift og forebyggende tiltak.
Tilbudet vil bestå av pårørendekafe for pårørende, Pårørende Møteplass, samtalegrupper for pårørende. selvhjelpsgrupper for pårørende, sorggruppe, undervisning, ulike mestringskurs og temakvelder i tillegg til velvære og avspenning.

Tilbudene vil være et samarbeid mellom LPP Harstad og ulike aktører innen pårørendearbeid, demenskoordinator, Bikuben RBS, Rusomsorgen Frelsesarmeen, Leve Troms, UiT Campus Harstad, SPHR UNN Harstad, Harstad Kommune, Kvæfjord Kommune, Tjeldsund Kommune og frivillige mfl.

Pårørendesenteret har vært etableringsfasen siden 1 okt med oppstart av pårørendekafe m.m fra jan 2020. Pårørendekafe se kalender LPP.no

Offisiell åpning av pårørendesenteret er 4 mars.

Egen hjemmeside er under oppbygging og ytterligere informasjon kommer om tilbud og åpningstider.

Bygget har en lang historie for forebyggende tjenester og omsorg for innbyggerne i Harstad og Omegn.
Veletablerte kvinner starte en barnehjems forening i Harstad allerede i 1889 med tanke på å bygge et hjem for foreldreløse barn Det foreligger ikke noe nærmere informasjon om foreningen og heller ikke om senere virksomhet før høsten 1902, da soknepresten Ove Kristian Gude Due (1856-1932) fikk satt i gang en kvinneforening med formål å arbeide for et barnehjem for Harstad og Trondenes. På styremøte 7. mai 1924 behandlet foreningen et brev fra formannen i Harstad og Trondenes Sanitetsforening, fru Aagot Smith (kona til prost Smith), hvor hun foreslo et samarbeid mellom Barnehjems foreningen og Sanitetsforeningen for opprettelse av et barnehjem for Harstad og Trondenes. Det ble besluttet å fremlegge saken for generalforsamlingen som ble holdt 20. august samme år, etter å ha vært avertert tre ganger i stedets tre aviser. Man ble her enige om å gå sammen med sanitetsforeningen om opprettelse av et barnehjem og at barnehjems foreningens midler skulle benyttes til bygget.
I 1951 ble driften av barnehjemmet nedlagt og Harstad og Trondenes Sanitetsforening kjøpte huset og startet et privat fødehjem der. I 1957 utvidet foreningen huset med et større tilbygg i tilknytning til det gamle barnehjems bygget og utvidet fødehjemmet. Driften av fødehjemmet ble etter hvert overtatt av Harstad Sykehus, og da nytt sykehus kom på Kaarbø jordet, ble dette tilbygget i 1981 til det aktivitetssenteret vi kjenner i dag. Den gamle barnehjems bygningen går i dag under betegnelsen «Sanitetshuset».
Bygget eies av Harstad Sanitetsforening. Den nye delen av fødehjemmet leies til Harstad Kommune for drift av Sama kafe og aktivitetssenter. Kommunen driftet også noen år dagsenter for demens og krisesenter i 1 etg.
Hovedhuset er i dag lokaler for Sanitetsforeningen i 2 etg og utleie til Pårørendesenter i 1 etg.