Bolig tilpasset brukers behov. Av Nils Arne Nes, styremedlem LPP

Landsstyret har i sitt arbeid for de psykisk syke gjort et strategisk vedtak.

Bakgrunnen for vedtaket er mangel på boliger med oppfølging av de psykisk syke i kommunene. Dette fører til en alt for stor belastning på en del pårørende.

I de nasjonale faglige retningslinjer for oppfølging av personer med psykoselidelser (IS-1957) står følgende:

«Kommunen bør tilby tilrettelagte boliger til pasienter/brukere som trenger særskilt oppfølging og støtte for å mestre et liv i egen bolig. Det bør tilbys boliger med fellesareal og bemanning på heldøgnsbasis dersom behovene tilsier det.»

I tillegg til at behovet for boliger med oppfølging med kommunale tjenester ikke er dekket, har mange pårørende oppfattet at oppfølgingen i de botilbud som finnes, er mangelfull. På denne bakgrunn har landsstyret som del av sin oppfølging av handlingsplanen, gjort følgende vedtak:

Det skal være en prioritert strategi for LPP å argumentere for at behovet for boliger med oppfølging med kommunale tjenester, tilpasset den enkelte med psykisk sykdom, blir dekket. LPP skal argumentere for dette i alle fora det er en relevant problemstilling. Innholdet i tjenestetilbudet skal LPP forsøke å påvirke med sikte på å sikre at følgende punkter blir ivaretatt:

  1. Det primære er at det ytes nødvendig bistand til opprettholdelse av liv og helse. Det innebærer tilfredsstillende hygiene og kosthold.
  2. Det bør være høyt prioritert at alle er en tur utendørs og i bevegelse hver dag.
  3. Alle bør ha en ukentlig aktivitet som har et helsepedagogisk siktemål. Det kan være tilrettelagt arbeide, en form for interessant aktivitet, en slags undervisning eller kulturell aktivitet. Alle skal tilbys noe som bevirker personlig utvikling som Arnhild Lauveng omtaler i sin doktoravhandling, og som hun anser kan være viktigere enn tradisjonell terapi for mange av de som er hardest rammet av psykisk sykdom.

 

Skrevet av: Landsstyret ved Nils Arne Nes pr 04.06.2018