Psykiatrien må rustes opp

Lederartikkelen i Bergens Tidende 14. mars 2022 tar for seg psykisk helse. Du kan lese hele BT-lederen her: Det må rustes opp i psykiatrien.

BT viser til innspill fra generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, i NRK 10. mars, hvor Rådet for psykisk helse etterlyser en beredskapsplan.

 

Solberg-regjeringen innførte «Den gylne regel» i 2014, som skulle sørge for at det psykiske helsetilbudets økonomiske ressurser skulle styrkes mer enn det somatiske. Ingen sykehus klarte å oppfylle prioriteringsregelen. Selv når det settes tallfestede mål sliter altså helseforetakene med å oppfylle dem. Det er altfor dårlig, og viser at myndighetene har undervurdert hvor omfattende problemet er… Systemet svikter allerede på kommunenivå, hvor lavterskeltilbud skal hjelpe dem som ikke er blitt alvorlig syke. Lange ventelister og hyppige avvisninger, gjør at de som kunne vært raskt behandlet i en tidlig fase av sykdomsforløpet, ofte ikke får komme til.