Pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018–2020

Her finner du mer info om pakkeforløp innen psykisk helse og rus.

LPP minner om de overordnede målene som er:

  • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor.
  • Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging.
  • Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet.
  • Sammenhengende og koordinerte pasientforløp.
  • Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-pakkeforlopene-for-psykisk-helse-og-rus-bedre-behandling-og-mer-forutsigbarhet/id2610736/