Rettsikkerheten til pasienter i tvungent psykisk helsevern under Covid-19

Etter henvendelser fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Pårørendealliansen, samt Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), som alle er bekymret for situasjonen til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i institusjon under utbruddet av Covid-19, har Helsedirektoratet sendt vedlagte brev til institusjonene og kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.

Allerede 18. mars sendte LPP også pressemelding og brev, da vi var bekymret for at pasienter med psykisk sykdom vil kunne rammes hardere av Covid-19.

Helsedirektoratet gir i brevet anbefalinger og retningslinjer som skal gjøre institusjonene spesielt oppmerksomme på at restriksjoner på sosial kontakt kan ramme enkelte pasienter spesielt hardt. Det gjelder blant annet pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i institusjon, hvorav noen på lukket avdeling. Essensen i retningslinjene er  at «de tiltak som iverksettes må altså praktiseres på en forholdsmessig måte som innebærer minst mulig begrensninger i pasientenes privatliv og familieliv».

Det er selvsagt positivt at disse anbefalingene gjentas her, men LPP er fortsatt bekymret. Vi mener at slike anbefalinger burde foreligge som en del av den permanente kriseberedskapsplanen, og med forsikring om at informasjonen når de tjenestene som skal følge beredskapsplanen. Å sende anbefalingene i ettertid, når skadene er gjort, er mer kniv i- enn plaster på såret.

Det er selvsagt positivt å gjøre fylkesmennene oppmerksomme på retningslinjene, men vår erfaring er at retningslinjer – og til og med pålegg – ofte tolkes som løse anbefalinger og, av forskjellige grunner, ikke går videre til de som skal iverksette disse.

Helt fra begynnelsen av koronakrisen, har våre medlemmer rapportert om bekymring for pasientene under og utenfor tvungent psykisk helsevern. LPP deler denne bekymringen for alle i vår midte med psykiske helseutfordringer. Imidlertid er situasjonen enda mer kritisk for pasientene som er i tvungent psykisk helsevern. For dem er sosial kontakt ekstremt redusert, og tilbudene fraværende. Til og med besøk fra pårørende og tur ute er fjernet, og på grunn av manglende bemanning og egnede fysiske forhold, er det svært lite som gjøres for å finne alternativer. Vi anser dette som en alvorlig trussel mot pasientenes rettssikkerhet.

Retningslinjer uten implementering er det samme som ingen retningslinjer.

Her er brevet: 20_12314-2 Ivaretakelse av rettssikkerheten til pasienter i tvungent psykisk helsevern under Covid-19-pandemien m.m. med vedlegg