Kontrollkommisjons-konferansen 2018 Referat

Pårørendes rettigheter

Kontrollkommisjonskonferansen i Tromsø, november 2018

Den årlige konferansen for medlemmer i kontrollkommisjonen, ble i 2018 avholdt i november i Tromsø.

På konferansen påpekte Helsedirektoratet at etterlevelsen av nærmeste pårørendes rettigheter i psykisk helsevern er mangelfull, spesielt rettigheter knytta til informasjonsutveksling.

Ved manglende samtykkekompetanse, har nærmeste pårørende samme rett som pasienten til informasjon om helsetilstand, helsehjelp, journalinnsyn og klagerett. Det er derfor vesentlig at nærmeste pårørende blir informert og har fått uttale seg om vedtak fatta etter psykisk helsevernlova. Dette for å kunne ivareta rettigheter og klageadgang – re. Pasient- og brukerrettighetslova §§ 3-2, 3-3 og 5-1. Kontrollkommisjonene ble bedt om å skjerpe kontrollen.

Helsedirektoratet ba kommisjonene føre bedre kontroll med følgende:

 • Sjekk at nærmeste pårørende er utpekt – re journalforskriften §8
 • Sjekk om uttalerett og underretning er etterlevd
  • Nærmeste pårørende skal gis anledning til å uttale seg før det fattes vedtak om tvungen observasjon, tvungent psykisk helevern, ikke-etablering, opprettholdelse og opphør, samt vedtak om overføring uten eget samtykke. Dette gjelder uavhengig av samtykke – j Psykisk helsevernlova §3.9
  • Nærmeste pårørende skal informeres om vedtak etter psykisk helsevernlova kapittel 4 – der pårørende har klagerett, forutsatt samtykke fra pasienten.

Helsedirektoratet presiserer

 • Nærmeste pårørende har rett til å uttale seg før det fattes vedtak om tvungen observasjon og tvungen vern. Dette gjelder uavhengig av samtykkekompetanse. Det forutsetter at nærmeste pårørende er informert om at det planlegges vedtak og at vedtaket er tilstrekkelig begrunnet. Nærmeste pårørendes uttalelse skal journalføres og inngå i vedtaksgrunnlaget.
 • Nærmeste pårørende skal informeres når det er fattet vedtak om tvungen observasjon, tvungen vern og overføring. Gjelder både vedtak om etablering, ikke-etablering, opprettholdelse og opphør. Står ikke uttrykkelig i lovteksten, men følger av klageretten
 • Nærmeste pårørende har krav på underretning når det er fattet vedtak om tvangsbehandling og tvangsmidler. Pasienten kan motsette seg at nærmeste pårørende informeres. Er pasienten erklært ikke-samtykkekompetent, skal nærmeste pårørende underrettes.
 • Informasjon om vedtak sikrer at nærmeste pårørende i praksis kan benytte klageretten
 • Nærmeste pårørende skal ha informasjon om hva som er bestemt og tilstrekkelig begrunnelse til å kunne bruke klageretten
 • Nærmeste pårørende skal ha informasjon om klageadgang, klageinstans, klagefrist og fremgangsmåte

Dette kan nærmeste pårørende klage på:

 • Beslutning om å kreve samtykke til tilbakeholdelse i inntil tre uker (§2-2)
 • Vedtak om TO og TPH –etablering, ikke etablering, opprettholdelse og opphør (§§3-2, 3-3 og 3-7)
 • Vedtak om skjerming (§4-3)
 • Vedtak om behandling uten eget samtykke (§4-4a jf. §4-4)
 • Vedtak om forbindelse med omverdenen (§4-5)
 • Vedtak om undersøkelse av rom og eiendeler samt kroppsvisitasjon (§4-6)
 • Vedtak om beslag (§4-7)
 • Vedtak om rusmiddeltesting av biologisk materiale (§4-7a)
 • Vedtak om bruk av tvangsmidler (§4-8)
 • Vedtak om overføring uten samtykke (§§4-10 og 5-4)

Det ble også presisert at kontrollkommisjonene på eget initiativ kan innhente informasjon fra nærmeste pårørende, hvis man anser at sykehuset ikke har gjort dette i tilstrekkelig grad. Særlig viktig hvis pasienten har vært underlagt TUD (tvungen psykisk helevern uten døgn) i lengre tid. Gjelder både vedtak om fortsatt å være underlagt TUD, og opphør av TUD.

Helsedirektoratet presiserte at dette ikke er brudd på taushetsplikten, siden pårørende allerede er informert om vedtaket.