Informasjonsmøte om rettighetene til pårørende i psykisk helsevern og rus. Med seniorrådgiver og advokat Hanne Skui, og advokat Vårin Hellvik, avdeling helserett og bioteknologi i Helsedirektoratet

29. oktober kl 1630 – 1730.

Sted: PIO-Pårørendesenteret i Oslo

 

Møtet vil gi informasjon om endringer i pårørendes rettigheter, og forhold knyttet til tvang og samtykkekompetanse.

Det blir anledning til å stille spørsmål.

 

Helsedirektoratets brosjyrer er oppdaterte etter lovendring vedr. samtykkekompetanse.

Parorendes-rettigheter-en-oversikt-for-helsepersonell-i-den-psykiske-helsetjenesten-og-rustiltak-IS-2146.pdf

Parorendes-rettigheter-informasjon-til-parorende-av-pasienter-med-psykiske-lidelser-og-rusmiddelproblemer-IS-2145.pdf

 

LPP oppsummerer som følger:

 1. Mangler pasienten samtykkekompetanse, har nærmeste pårørende rett til informasjon og medvirkning på lik linje med pasienten.
 2. Uavhengig av samtykkekompetanse har pårørende rett til informasjon om:
  1. vedtak om tvungen observasjon – og opphør
  2. vedtak om tvungen psykisk helsevern  i og utenfor institusjon (TPH og TUD) – og opphør
  3. årsvedtak om forlengelse av tvungen psykisk helsevern (i/utenfor institusjon– og opphør)
  4. overføring uten samtykke (f. eks. poliklinisk oppfølging i stedet for innleggelse)
 3. Pårørende har rett til å uttale seg i forkant av vedtak om TPH og TUD. Pårørende har også rett til å uttale seg i forkant når slike vedtak oppheves. Pårørende har rett til uttale seg ved vedtak om forlenging av TUD (årsvedtak).
 4. Pårørende har en selvstendig klagerett på vedtakene nevnt ovenfor.
 5. Pasienten kan nekte pårørende underretning om bruk av tvangsmidler (skjerming, isolasjon, ransaking, beslag, innskrenking av kontakt med omverden, beltelegging, tvangsmedisinering) – men… er det åpenbart at pasienten selv ikke er i stand til å ivareta sine interesser, skal pårørende ha informasjon om slike tvangsvedtak for å kunne ivareta pasientens interesser og/eller klage på slike vedtak (jf. vurdering av samtykkekompetanse).
 6. Pasienten har rett til å nekte nærmeste pårørende informasjon om egen helsetilstand, når han/hun vurderes til å ha samtykkekompetanse. Pårørende har likevel rett til informasjon når:
  1. pasienten vurderes til å kunne være en fare for seg selv eller andre (risiko for voldsutøvelse, selvskading, spiseforstyrrelser, selvmord)
  2. pårørende henvender seg til institusjonen; rett til generell info (NB! det er ikke brudd på taushetsplikt når informasjonen likevel er kjent for pårørende, f.eks. når pårørende kjenner til diagnose).