En hilsen fra Follo

Isolasjon, karantene og nedstengning av samfunnet berører oss alle. Det er nå ett år siden
covid-19 gjorde sin entre i livene våre. Det har vært utfordrende for oss i styret LPP Follo å
holde kontakten med våre medlemmer i denne perioden.
Vi har sett det som nødvendig å stenge ned vårt tilbud om, pårørendetreffet som vi hadde
første onsdagen i måneden på Cafe Sjarm. Slik situasjonen ser ut i dag er det dessverre ikke
mulig for oss, i styret, å si noe om når vi kan starte opp igjen.
Vi gjennomførte en tur til Hadeland Hotell, høsten 2020, rett før samfunnet igjen stengt etter
en noe mer åpen sommer. Det er usikkert om vi får anledning til å arrangere en tur
inneværende år.
Til orientering planlegger vi å avholde årsmøte, i LPP Follo, siste halvdel av mai 2021.
I 2020 ble det valgt nytt styre i LPP Follo, et styre med et stort engasjement for pasient og
pårørendes rettigheter og vilkår innen psykisk helsevern. Styret har medlemmer som aktivt
bidrar i forhold til å belyse viktigheten av rehabilitering. Vi har medlemmer som aktivt
arbeider for bedre vilkår i bemannede boliger innen psykisk helse og rus. LPP Follo har som
målsetting å lovfeste Åpen dialog i Nettverksmøter som en pasientrettighet på linje med
Individuell plan. Som pårørende innen psykisk helse påvirkes vår hverdag i stor grad av
hvordan våre kjære blir møtt i tjenestene. Har de det bra, har vi det bra.
Pakkeforløpet har som målsetting å bidra til større brukermedvirkning, pasient og pårørende
involvering i utredning, diagnostisering, behandling, og like tilbud uavhengig av hvor i landet
vi bor. Helsedirektoratet kom i starten av mars 2021 ut med evaluering av pakkeforløpet etter
to år. Rapporten viser at helsepersonell i større grad enn pasientene og deres pårørende
opplever at brukermedvirkningen er ivaretatt. I pakkeforløpet (punkt 4) henvises det til
etablerte pårørendesenter rundt om i landet.
Det har ikke lykkes LPP Follo å etablere pårørendesenter, et senter som kan tilby støtte og
veiledning på dagtid i vår region. Vi i LPP Follo vil ikke gi opp vårt ønske og plan om et
dagåpent pårørendesenter i vår region.
LPP Follo arbeider aktivt for etablering av Åpen dialog i Nettverksmøter som en tilnærming i
psykisk helsevern. En tilnærming som tar brukermedvirkning på alvor, alle stemmene har
like stor verdi, brukermedvirkning i praksis.
Har du som medlem i LPP Follo innspill til oss i styret, forslag eller bare noe på hjertet så
hører vi gjerne fra deg.

Med denne hilsen ønskes alle våre medlemmer en riktig God Påske.
Styret LPP Follo
Lpp@lppfollo.no
Nasjonal rådgivningstelefon for pårørende; 22 49 19 22