LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSE

VEDTEKTER

Vedtatt på LPPs landsmøte i juni 2017

§ 1. Formål

LPP er en landsomfattende ideell interesse‐ og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse.

LPP arbeider for

 • Anerkjennelse og respekt for pårørendes situasjon, både overfor myndigheter og samfunn for øvrig.
 • Styrking og kvalitetsbedring av helhetlige tilbud og tiltak for brukere i og utenfor behandlingsinstitusjoner

LPP bistår pårørende med råd og veiledning når det gjelder psykisk helsevern og psykisk helsearbeid. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig, og er livssynsnøytral.

§ 2. Organisasjonsoppbygging

2.1. LPP er en toleddet organisasjon bestående av sentralledd og lokallag

2.2. Organisasjonens navn er Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, forkortet LPP

2.3. LPP sentralt er organisasjonens sentralledd

2.4. Lokallag dekker kommuner, regioner eller et fylke

2.5. Navnet til LPPs lokallag skal bestå av LPP pluss områdenavn.

2.6. Lokallag i LPP kan opprette fylkesstyrer iht § 13.

§ 3. Medlemskap

3.1. LPP organiserer alle pårørende til mennesker Innen psykisk helse. Hovedmedlemskapsform i LPP er individuelt medlemskap.

Alternative medlemskapsformer:

 • Ungdomsmedlemskap
 • Familiemedlemskap
 • Støttemedlemskap: Enkeltpersoner, organisasjoner og firmaer som ønsker å støtte LPP, kan tegne støttemedlemskap i organisasjonen.

3.2. Medlemmene kan selv velge hvilket lokallag de vil tilhøre.

3.3. Alle som er ajour med betaling av kontingenten for hoved- eller familiemedlemskap, og er over 15 år, kan velges som delegat med stemmerett i LPPs besluttende organer, og er valgbare til alle verv i LPP.

3.4. Ansatte med LPP som hovedarbeidsgiver sentralt, kan ikke være delegat til landsmøtet, og er heller ikke valgbare til LPPs organer på det nivå de selv er ansatt.

§ 4. Kontingenter

Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet etter forslag fra landsstyret.

§ 5. Landsmøte

5.1. Landsmøtet er LPPs høyeste organ. Ordinært landsmøte avholdes hvert annet år innen utgangen av juni. Landsmøteperioden gjelder fra et landsmøte er avholdt til neste er avholdt.

5.2. Landsmøtet sammenkalles av landsstyret. Innkalling sendes alle lagene senest 12 uker før den fastsatte landsmøtedato. Endelig innkalling og sakspapirer sendes delegater senest 4 uker før landsmøtet. Innkalling og sakspapirer skal gjøres tilgjengelig for medlemmene i lokallagene. Sakspapirene fra landsstyret inneholder landsstyrets innstilling til innkomne saker.

5.3. Saker som skal behandles av landsmøtet skal være levert landsstyret senest sju (7) uker før landsmøtet. Alle forslag til saker må fremmes skriftlig og inneholde forslag til vedtak. Landsmøtet kan med ¾ flertall vedta å behandle saker mottatt mindre enn 7 uker før landsmøtet. Sakene skal være styrebehandlet i lokallaget forslaget kommer fra.

5.4. Landsmøtet består av delegater, valgt blant medlemmene på godkjent årsmøte i hvert lokallag. Antall delegater fra hvert lokallag står i forhold til antall registrerte og godkjente medlemmer pr. 1. januar i møteåret, etter følgende skala:

 • < 50 medlemmer: 1 delegat
 • 51 – 100 medlemmer: 2 delegater
 • Videre 1 (en) delegat pr. påbegynt 100 medlemmer

Bare de valgte delegatene har stemmerett.

5.5. Landsstyrets medlemmer har tale‐ og forslagsrett på landsmøtet. Landsstyrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt behandlingen av årsmelding og revisjonsberetning. Landsmøtet kan gi inviterte gjester talerett. Sekretariatets leder, KUs leder og valgkomiteens leder har talerett.

5.6. Landsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Konstituering
 • Landsstyrets beretning for landsmøteperioden
 • Regnskap og revisorberetninger siden forrige landsmøte
 • Kontrollutvalgets rapport
 • Kontingentsatser for kommende landsmøteperiode
 • Innkomne saker
 • Handlingsplan
 • Budsjett
 • Valg
 • Leder
 • Nestleder
 • 5 styremedlemmer til styret
 • 4 varamedlemmer til styret
 • Leder og 2 medlemmer til valgkomite
 • 2 varamedlemmer til valgkomite
 • Leder og 2 medlemmer til kontrollkomite
 • 1 varamedlem til kontrollkomite

5.7. Ekstraordinært landsmøte

5.7.1. Det avholdes ekstraordinært landsmøte hvis minst 50 % av lagene krever det. Det må foreligge et styrevedtak på kravet fra de enkelte lokallagene

5.7.2. Landsstyret kan innkalle til ekstraordinært landsmøte, hvis flertallet i landsstyret krever det.

5.7.3. Ekstraordinært landsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel. Slikt landsmøte må avholdes senest 2 måneder etter at landsstyret har mottatt krav fra lagene.

5.7.4. Kun saker som er årsaken til sammenkallingen kan behandles på slikt landsmøte.

5.7.5. Delegater velges på ekstraordinært årsmøte i lokallagene.

§ 6. Landsstyret

6.1. Landsstyret er LPPs høyeste organ mellom landsmøtene.

6.2. Landsstyret består av leder, nestleder og fem styremedlemmer. (4 varamedlemmer) Ved forfall trer varamedlemmene inn i landsstyret i den rekkefølgen de ble valgt.

6.3. Minimum fire (4) lokallag skal være representert i styret

6.4. Det kan velges inntil to (2) medlemmer til landsstyret som ikke er pårørende. Styrets leder skal være pårørende.

Leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer velges på hvert landsmøte for to år.

Landsstyrets leder kan kun gjenvelges 2 ganger (maksimum funksjonstid 6 år). Leder kan gjenvelges dersom vedkommende har vært ute av styret i minst 1 valgperiode.

Styrets leder eller den vedkommende delegerer til, er den som uttaler seg i prinsipielle saker på vegne av foreningen.

6.5. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 4 av styrets medlemmer er til stede, hvorav leder eller nestleder er en av disse. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

6.6. Landsstyret skal lede LPP i samsvar med vedtekter og gjeldende vedtak. Landsstyret er ansvarlig for LPPs økonomiske drift. Landsstyret har arbeidsgiveransvar for leder av sekretariatet i LPP. Leder av sekretariatet har arbeidsgiveransvar for øvrige ansatte, og foretar ansettelse av disse, i samråd med landsstyret.

6.7. Landsstyret har plikt til å informere medlemmene om sin virksomhet.

§ 7. Avstemming

7.1. Avstemming skal i alle saker unntatt personvalg være åpne; ved personvalg skal det gjennomføres skriftlig valg.

7.2. Møtets mening/konklusjon kommer til uttrykk ved den mening som får det høyeste antall stemmer. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

7.3. Forslag til endringer av LPPs vedtekter kreves vedtatt med minst to tredjedels flertall.

§ 8. Valgkomite

8.1. Valgkomiteen skal fremme forslag til kandidater til verv som står på valg på landsmøtet. Hvert lokallag har mulighet til å fremme kandidater til disse verv. Alle kandidater skal være spurt på forhånd og bekreftet at de stiller til valg.

8.2 Inhabilitet

Et medlem i valgkomiteen regnes som inhabil dersom medlemmet:

 • selv er aktuell til sentralstyret
 • er i nær familie med den aktuelle kandidaten
 • i annet særlig nært forhold til kandidaten
 • Når et medlem av valgkomiteen er inhabil kan han/hun ikke være tilstede når den aktuelle personens kandidatur blir diskutert og avgjort.
 • Dersom et medlem i valgkomiteen er aktuell for verv som leder eller nestleder, må medlemmet trekke seg fra valgkomiteen.

§ 9 Ledermøte

9.1. Landsstyret kan kalle inn til ledermøte to ganger i året. I landsmøteåret vurderer landsstyret om det blir mer enn en gang.

9.2 Ledermøtet består av lokallagslederne. Hvert lokallag kan stille med en representant i tillegg til lokallagslederen.

9.3 Lokallagene og landsstyret kan foreslå saker til ledermøtet. Landsstyret setter agenda for møtet ut fra aktuelle saker og strategivalg i LPP.

9.4 I enkeltsaker kan ledermøtet gjennom votering gi råd til landsstyret.

9.5 Landsstyret utarbeider en økonominøkkel som viser hvordan utgiftene ved ledermøtet fordeles mellom landsstyret og lokallaga.

§10 Kontrollutvalget

10.1. Landsmøtet velger et kontrollutvalg på tre medlemmer og to varamedlemmer. Landsmøtet velger leder. Medlemmene av KU kan ikke ha vært medlem/varamedlem av landsstyret i de åra utvalget skal legge fram innstilling for landsmøtet.

10.2. KU har til oppgave å vurdere om landsstyret handler i samsvar med LPPs lover og landsmøtevedtak. KU skal også vurdere om landsstyrets økonomiske disposisjoner er i samsvar med landsmøtets vedtak.

10.3. KU holdes løpende orientert om Landsstyrets arbeid og skal få tilsendt godkjente møtereferat/protokoller. KU kan be om underlagsdokumenter for landsstyrets sine vedtak og gir tilbakemelding til landsstyret dersom de har merknader til sakene/arbeidet. KU skal sende sine møtereferat til landsstyret.

10.4. KU har møte minst en gang i året. KU er representert på landsmøtet og ledermøtet.

10.5. KU utarbeider rapport for landsmøteperioden som legges fram på landsmøtet. Rapporten er innstilling på:

 • om landsstyret har ledet LPP i samsvar med lover og vedtak som landsmøtet har gjort
 • landsstyrets årsmelding
 • vurdering av handlingsprogrammet
 • vurdering av de økonomiske disposisjonene til foreningen.

§ 11. Regnskapsår

Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.

§ 12. Lokallag i LPP

12.1. Lokallagene i LPP skal ha vedtekter med samme målsettinger og formålsparagraf som LPP sentralt.

12.2. Lokallag i LPP er egne juridiske enheter, og skal være registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

12.3. Lokallaget definerer sitt geografiske område. Dette godkjennes av LPP sentralt.

12.4. Lokallagets styre innkaller til årsmøte, som avholdes i perioden 1. Januar – 31. mars hvert år. Innkalling sendes ut senest 4 uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være lokallagets styre i hende 2 uker før årsmøtet begynner.

12.5. Alle medlemmer av lokallaget som oppfyller krav i §3.3 har stemmerett på årsmøtet. Familiemedlemskap gis inntil to stemmer. LPP sentralt har rett til å møte på lokallagenes årsmøter med talerett.

12.6. Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Årsberetning
 • Regnskap og revisjonsberetning
 • Budsjett og aktivitetsplan
 • Innkomne saker
 • Valg
 • Leder, sekretær og kasserer for lokallaget
 • Minst 2 medlemmer til valgkomite
 • Revisor
 • Delegater og varadelegater til landsmøtet (velges i år med ordinært landsmøte)

12.7. Lokallagsstyret

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av de årsmøtevalgte medlemmene, blant dem lederen eller nestlederen, møter. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Innkalling til, dagsorden for, og protokoll fra styremøtene skal sendes til alle styremedlemmer og varamedlemmer.

Lokallagsstyret skal:

 1. Lede det løpende arbeidet i lokallaget.
 2. Avgjøre alle saker som ikke skal avgjøres av andre organer i foreningen.
 3. Sørge for utarbeidelse av lokal handlingsplan.
 4. Forberede og sende ut skriftlig innkalling og forslag til dagsorden for årsmøter.
 5. Holde løpende kontakt med LPPs sentralledd.
 6. Sørge for å sende endringsmelding til Enhetsregistret.
 7. Sørge for at protokoll fra årsmøtet snarest etter avholdelse sendes inn til LPPs sentralledd.

§ 13. Fylkesstyrer i LPP

13.1. Fylkesstyre kan etableres der et eller flere lokallag i et fylke ønsker det. Dersom det kun er et lokallag i et fylke, vil dette automatisk fungere som fylkesstyre. Navnet til fylkesstyret i fylker med flere enn ett lag er: LPP fylkesstyret i {fylkets navn}.

13.2. LPPs fylkesstyrer består av representanter fra styrene i de lokallag som etablerer fylkesstyrene. Styret skal bestå av minimum 3 medlemmer, men likt antall medlemmer fra hvert lokallag. Den valgte fylkesleder koordinerer arbeidet, men har ingen myndighet utover dette.

13.3. Fylkesstyrenes oppgave er å koordinere og sende inn søknader til regionale og fylkesdekkende tilskuddsytere, fordele tilskuddene mellom fylkets lokallag som er med i fylkesstyret og ellers koordinere andre felles interesser. Økonomisk støtte fordeles etter medlemstall, men med fratrekk av fylkets felles utgifter. I tillegg skal fylkesstyret velge representanter til FFO og lignende organisasjoner, som stiller krav til fylkesledd for at en skal ha stemmerett.

13.4. Legges fylkesstyret ned, skal eventuelle midler i fylkesstyret fordeles likt mellom lagene.

§ 14. Utmelding

Eventuelle utmeldinger skal varsles LPP sentralt. Innbetalte kontingenter eller deler av denne vil ikke bli refundert.

§ 15. Eksklusjon

15.1. Eksklusjon kan iverksettes overfor medlemmer som setter seg ut over organisasjonens vedtekter eller vedtak, eller opptrer på en måte som er egnet til å skade LPPs målsettinger og/eller virksomhet innad og utad.

15.2. Krav fra enkeltmedlemmer eller styrer om eksklusjon overfor et medlem skal behandles på følgende måte:

15.2.1. Sak om eksklusjon skal fremmes for, og behandles av landsstyret

15.2.2. I saker om eksklusjon skal medlemmet det gjelder ha rett til å uttale seg før vedtak fattes.

15.2.3. Landsstyret kan med minst 2/3 flertall og med øyeblikkelig virkning ekskludere, utelukke eller suspendere medlemmer.

§ 16. Oppløsning

Oppløsning av LPP krever minimum 2/3 flertall på 2 påfølgende landsmøter. Det siste av disse bestemmer fordelingen av eventuelle midler. Midlene skal fordeles til organisasjoner eller formål som er i tråd med LPPs formålsparagraf. Dette gjennomføres av landsstyret

§ 17. Fortolkningsspørsmål

Fortolkningsspørsmål avgjøres av landsstyret.