Helse Sør-Øst har lansert en nettbasert opplæring for brukerrepresentanter innen spesialisthelsetjenesten for alle fire helseregionene.

Initiativet kommer fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Hovedmålgruppen for nettkurset er personer som kan være interessert å være brukerrepresentant og brukerrepresentanter som er oppnevnt i et brukerutvalg eller i et ungdomsråd. Kurset kan også være nyttig for sekretærer i brukerutvalg, helsepersonell og ansatte som skal rekruttere brukerrepresentanter til råd, utvalg og prosjekter.

Målet med nettkurset må sees opp mot er realisering av pasientens helsetjeneste, som blant annet innebærer at pasienter, pårørende og deres organisasjoner får større innflytelse på planlegging, gjennomføring og evaluering av helsetjenester. På systemnivå fordrer dette kompetente brukerrepresentanter som er trygg på sin rolle.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017. Nettkurset er offentlig og enkelt tilgjengelig fra de regionale helseforetakenes og helseforetakenes nettsider og kan lenkes fra andre nettsider.

Nettkurset følger kravene til universell utforming og inneholder tekst, bilder, filmer og illustrasjoner.

Nettkurset er delt inn i fem moduler og skal gi en forståelse av:

  • Modul 1 Brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten
  • Modul 2 Din rolle som brukerrepresentant
  • Modul 3 Om spesialisthelsetjenesten
  • Modul 4 Brukerrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten
  • Modul 5 Hvordan du bør forberede deg

Kurset ligger åpent og tilgjengelig for alle:  Kurs for brukerrepresentanter