Brukermedvirkning

Årlig oppnevnes det brukermedvirkere til ulike råd og utvalg. Funksjonstiden kan variere fra to til fire år.

FFO på fylkesnivå sender ut informasjon til fylkes- og/eller lokallag i sine fylker om behov for og krav fra oppdragsgiver. Alle medlemsorganisasjoner kan melde inn forslag til kandidater. Kandidatene skal være ferdig avklart med egen situasjon og godkjent av egen organisasjon.

Brukermedvirkere som sitter på vegne av FFO sitter på vegne av alle medlemsorganisasjoner i FFO i store råd og utvalg. I mange tilfelle opplever vi at dette ved oppnevning til særutvalg ikke blir tatt med i oppnevningen.

LPP mener at det ved oppnevning til særutvalg innenfor vårt kompetansefelt er viktig at vi som organisasjon blir spurt spesielt om brukermedvirkere.