Varsler økt brukermedvirkning

Foto Bjørn Stuedal

Foto: Bjørn Stuedal/HOD

Helseminister Jonas Gahr Støre (AP) varsler økt brukermedvirkning innen psykisk helse. Dette kom fram under et debattmøte avholdt av Det Norske Videnskaps-Akademi onsdag 5. juni.

Tema for debatten var tvungent psykisk helsevern. Hvordan bør vi organisere og (lov)regulere psykisk helsevern? Statsråden dro frem flere tiltak han pekte på som nøkkelmetoder som man ønsker å innføre på det psykiske helsefeltet i Norge:

 

 

  • Flere brukerstyrte behandlingstjenester
  • Medisinfrie tilbud
  • Mindre bruk av tvang
  • Økt brukerinnflytelse

– Kjønn og sosiale faktorer spiller inn i vurderingen av bruk av tvang. Dette forteller meg at vi fortsatt har et stykke igjen å gå, sa Støre. Statsråden viste til at dette er vanskelige spørsmål, og at dilemmaet: sikkerhet kontra verdighet, er vanskelig, men at målet må være at bruk av tvang må ned, selv om det av og til vil være et nødvendig virkemiddel.

Statsråden fortalte også at lavterskeltilbud er på vei ut i kommunene. Blant annet bygger man ut med psykologer uavhengig av fastlegeordningen, skolehelsetjenesten styrkes og man har ACT-team. Gjennom godt samarbeid mellom flere ulike instanser, viste statsråden til at antall akuttinnleggelser er halvert i Oslo siden 2005.

Georg Høyer, professor i sosialmedisin, UiT, stiller seg derimot noe tvilende til dette tallet. I følge Høyer hentes det årlig rundt 10.000 personer på tvang, men 1/3 av disse endres til frivillig innleggelse. Noe defineres som ulike vedtak, og ulike definisjoner gjør at tallene blir unøyaktige. Høyer var allikevel enig i at det nok er en reell nedgang siste 5 år.

Eksempelvis viste Høyer til at antall innleggelser har gått opp på Jæren, men antall døgn har derimot gått markant ned gjennom brukerstyrte tilbud. Bjørn Rishovd Rund, professor i psykologi, UiO, viste til statistikk som tilsa at 5000 årlig innlegges på tvang, mens partileder Siv Jensen (FrP) viste til statistikk som tilsa 8300 årlige innleggelser, fordelt på 5600 personer.

Foto: FrP

Foto: Fremskrittspartiet

Jensen viste til at det var 800 færre døgnplasser i 2011 enn hva faktum var i 2005. Hun pekte også på at 1/3 av alle akuttinnleggelser var rusrelaterte. Hun mente videre at rusmisbrukere på frivillig basis burde kunne be om tvungen avrusning gjennom innleggelse, men at tvang samtidig er et virkemiddel som hun primært ikke ønsket.

Jensen ønsket å øremerke 130 millioner kroner til kommunene, og slippe til alle gode krefter, også private. Jensen pekte videre på at det er et overgrep mot ofrene at alvorlig kriminelle går fri, uten en ordentlig reaksjon.

I løpet av de siste årene viste hun til at 5 drapsmenn hadde stukket av fra sin tvungne psykiske behandling før gjerningen skjedde. Jensen mente at den kriminelle i alle tilfeller skal ha en reaksjon, og at behandling bør idømmes kun dersom diagnosen har vært direkte medvirkende til handlingen.

Konklusjonen ble dermed at tallmaterialet er noe uklart, men at økt brukermedvirkning uansett synes å ha positiv effekt.