Tenker nytt om morgendagens omsorg

Meld.St. 29_Page_001Mange av fremtidens utfordringer i omsorgssektoren kan løses ved å bruke ressursene på nye måter og innføre nye metoder og arbeidsformer.

– Morgendagens omsorg handler om å tenke annerledes og bedre. Dette er en mulighetenes melding. Med ny teknologi og bedre løsninger, kan mange klare seg bedre i hverdagen, til tross for sykdom og nedsatt funksjonsevne, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Stortingsmeldingen 29 (2012-2013) «Morgendagens omsorg» har tre hovedmål:

  • Lete frem, mobilisere og ta i bruk samfunnets omsorgsressurser på nye måter
  • Utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer
  • Styrke kommunenes forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid.

– Mange har behov for omsorg deler av livet. Noen vil ha behov i kortere perioder, mens andre trenger assistanse og bistand gjennom hele livsløpet. Tiltakene i meldingen skal gi pleietrengende et bedre og enklere liv. Sammen med brukere, pårørende, frivillige, ideelle organisasjoner, næringslivet, forskningsmiljøene og kommunene vil vi skape morgendagens omsorg, sier Støre.

Viktige tiltak i meldingen er:

  • Et innovasjonsprogram frem mot 2020
  • Et program for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk 2014-2020
  • En nasjonal strategi for frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren
  • Faglig omlegging med større vekt på hverdagsrehabilitering, aktivitet og miljøterapi
  • Et nasjonalt program for velferdsteknologi
  • Fornye, bygge og utvikle sykehjem og omsorgsboliger, blant annet ved å videreføre investeringsordningen etter 2015

– Med innovasjon, mer forskning, bedre teknologi og ikke minst bedre og sterkere samspill mellom offentlig og uformell omsorg, skal vi ikke bare forsvare, men også utvikle velferdsstaten. Gode felleskapsløsninger skal bestå. Samtidig sikrer vi trygghet og gir folk et enklere liv ved å fornye oss, sier Støre.

Her kan du laste ned hele Meld. St. 29