HANDLINGSPLAN 2017- 2019

Vedtatt av LPPs landsmøte, juni 2017

Samfunn og politisk virksomhet

Mål 1: Brukermedvirkning

LPP skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet innen psykisk helse

Tiltak: LPP skal så langt råd er, være representert i utvalg, brukerfora, arbeids- og referansegrupper innen psykisk helse, både nasjonalt og lokalt.

Tiltak: Opplæring/kursing av brukerrepresentanter

Tiltak: Utforme og iverksette strategi for implementering av brukermedvirkning i pakkeforløpene psykisk helse og rus. Tiltak: Utforme og iverksette strategi med mål om økt kompetanse om pårørenderollen og brukermedvirkning

  • i spesialist- og kommunehelsetjenesten
  • i spesialist- og kommunehelsetjenesten
  • i opplæring og etterutdanning innen psykisk helsearbeid

Mål 2: Samfunnsdebatten

LPP skal være en tydelig pårørendestemme i det offentlige rommet

Tiltak: Utforme og iverksette strategi som gjør LPP synlig i samfunnsdebatten om psykisk helse

Tiltak: Sørge for at LPP har oversikt over og gir gode tilbakemeldinger på relevante høringer

Mål 3: Tilbud og tiltak innen psykisk helse

LPP skal bidra til å styrke tilbud og tiltak innen psykisk helse i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Ved iverksetting av tiltakene må en se på hvilke konsekvenser tiltakene får for pårørende vedrørende involvering og belastning.

Tiltak: Videreføre arbeidet med medikamentfrie behandlingstilbud

Tiltak: Utarbeide og iverksette en plan for fortsatt nedgang i bruk av tvang i psykisk helsevern i alle helseforetakene, samt implementering av en verdig og god praksis når tvang utøves, både ved og under innleggelse.

Tiltak: Utarbeide og iverksette planmessig arbeid for å styrke tilbud og tiltak for den vi er pårørende til

  • å styrke tilbudet om bolig tilpasset den enkelte brukers behov
  • å styrke tilbudet om bolig tilpasset den enkelte brukers behov
  • tiltak som fremmer en aktiv og meningsfull hverdag for brukeren
  • bedre kosthold og ernæring for bruker som er under behandling og/eller oppfølging i spesialist- og kommunehelsetjenesten

Tiltak: Støtte opp om nettverksmøter, f.eks.:” Åpen dialog”, i alle helseforetak og kommuner

Pårørendes situasjon

Mål 1: Støtte til pårørende

LPP skal informere, veilede, støtte og ivareta pårørende innen psykisk helse

Tiltak: Utforme og iverksette strategi som fører til synlige og aktive lokallag med utstrakt likepersonsarbeid

Tiltak: Informere og skolere medlemmer i innhold og bruk av pårørendeveilederen

Tiltak: Kurse lokallag i bruk av mestringsverktøy for pårørende, f.eks. mestringsboka ”Nær” og kurset ”Pårørende – en ressurs”, samt bruke brukerstyrte- og pårørendesentre.

Mål 2: Forskning

LPP skal være orientert om og delta i relevante forskningsprosjekter der det er hensiktsmessig

Tiltak: Orientere LPPs medlemmer om relevante forskningsprosjekter/-studier

Tiltak: Aktiv søke involvering og inkludering i relevante forskningsprosjekter/-studier

LPP som organisasjon

Mål 1: LPP som arbeidsgiver

LPP skal være en god og ryddig arbeidsplass

Tiltak: Få på plass og gjøre kjent relevant HMS- og personalhåndbok

Mål 2: LPPs sekretariatet

LPP skal ha et vel fungerende sekretariat

Tiltak: Utarbeide/strukturere gode administrative rutiner

Tiltak: Utarbeide oversikt over service-tilbud til lokallagene og gjøre disse kjent. Tilbudet må avpasses ressursene organisasjonen til enhver tid råder over.

Mål 3: Styrket lokallag

LPP skal ha aktive lokallag med god kompetanse

Tiltak: LPP skal ha en plan for kompetanseheving og erfaringsutveksling i/mellom lokallagene

Mål 4: Rekruttering av medlemmer

LPP skal ha fokus på rekruttering av medlemmer, med særlig fokus på unge pårørende.

Tiltak: Større markedsføring av organisasjonen, særlig mot unge pårørende

Mål 5: Økt medlemstall

Øke medlemstallet med minst 10%

Tiltak: Aktivt arbeid rettet mot lokallagene i forhold til bla.: hjelp og bistand, kampanjer ol. for å beholde eksisterende medlemmer og rekruttere nye. Kan også innebære økt økonomisk støtte og eller bevilgninger.

Mål 6: Økonomi

LPP skal ha styrket økonomi.

Tiltak: Systematisere hvor midler kan hentes.

Tiltak: Utarbeide rutiner og maler for søknader

Tiltak: Drive lobbyvirksomhet overfor beslutningstakere

Tiltak: Se på og utvikle alternative måter å innhente midler på