Hva skjer innen psykisk helse og rusfeltet i Skien?

LPP Telemark har fått mange bekymrede henvendelser fra pårørende til brukere av ACT teamet i Skien. ACT (Assertive Community Treatment), er et oppsøkende behandlingsteam der teamet gir brukeren alle de typer hjelp de trenger, som et helhetlig tilbud. Dette teamet legges nå ned.

Vi vil her bringe videre en del av spørsmålene og tankene til pårørende -sitat:

«Pårørende og brukere har fått beskjed om at ACT prosjektet skal legges ned fra 31.05.13. Det er ikke gitt informasjon om hva som erstatter dette, etter vår mening viktige og gode tilbudet. For «vår bruker» gav ACT- teamet et tilbud som gjorde overgangen fra en lang innleggelse på psykiatrisk klinikk, til å kunne bo i egen leilighet, mulig.

ACT har gitt et tilbud som ga brukeren orden på hverdagen og har derved hindret stadige tilbakefall av psykoser.

ACT-teamet har kartlagt personers boferdigheter og gitt nødvendig bistand.

ACT- teamet har vært en pådriver for at disse menneskene har kommet i en aktivitet istedenfor å bli værende i et økende rusmisbruk.

ACT- teamet har ikke minst gitt et tilbud som bidrar til at pårørende til personer med en alvorlig psykisk lidelse kan senke skuldrene litt, noen kan fortsette være i arbeid fordi vi vet at den vi er pårørende til får faglig god hjelp og støtte».

LPP tar ikke her stilling til om ACT er den optimale måten å arbeide med mennesker med rus og psykose lidelser på, men vi støtter de pårørende i de spørsmålene de stiller til Skien kommune:

Hvem i Skien kommune har fra 1.juni det faglige ansvar for at hjemmeboende personer med rus og psykoselidelse får nødvendig oppfølging og medisinering som hindrer tilbakefall og nye psykoser?

Hvem gir behandling/støtte for å hindre et økende rusmisbruk for mennesker med dobbel diagnoser?

Skal det være tilfeldige ferievikarer fra hjemmetjeneste?

ACT var et felles prosjekt/ samhandlings prosjekt mellom Sykehuset Telemark og Skien kommune. Det eneste samhandlingsprosjektet, vi til nå har sett iverksatt innen psykisk helse /rus feltet.

I starten på igangsetting av Samhandlingsreformen legges altså dette tilbudet ned!

LPP Telemark spør: Hva skjer innen psykisk helse og rusfeltet i Skien kommune?

 

Anne Sund, leder av LPP Telemark- Pårørende i Telemark