Solberg talte til landsmøtet

Sak 2 - Erna Solberg 2Stortingsrepresentant og partileder Erna Solberg (H) var invitert til å holde hilsningstale til LPPs landsmøte. Hun fortalte at hun har vokst opp med en ydmykhet for at alle kan få psykiske problemer, og presiserte hvor viktig det er at pårørende blir fulgt opp og møtt med respekt.

”Dessverre er dagens hjelpetilbud for dårlig og de pårørende blir en del av løsningen. I psykisk helse er nettverk og pårørende like viktige som profesjonelle behandlere” sa hun. Solberg trakk fram forebygging, lavterskeltilbud for unge mennesker og viktigheten av å fange opp og hjelpe barn som har foreldre som er syke. Videre framhevet hun at vi trenger mer forskning innen psykisk helsefeltet.

Hun poengterte at helseforetakene legger ned langtidsplasser i et tempo som ikke er forsvarlig, og at oppbyggingen innenfor psykisk helse i kommunene har stoppet opp etter at opptrappingsplanen ble avsluttet.

Taushetsplikt var også et tema hun var opptatt av. Hun understreket at taushetsplikten ikke må bli en sperre i møte med pårørende:
”Mange pårørende føler at de blir holdt utenfor, selv om det er de som kjenner den syke og reaksjonsmønstret. Retningslinjene må avklares så pårørende ikke føler seg avvist. Det er viktig at pårørende får være med i behandlingsopplegget. Når behandlingen foregår poliklinisk er det ofte de pårørende som skal leve sammen med pasienten mens behandlingen foregår. Det er mange pårørende som sliter seg ut når en av deres nærmeste blir syk”.

Hun avsluttet med å spore oss inn på sammenhengen mellom den psykiske helsen og folkehelsen generelt, at hun har forventninger til et betydelig helseløft innen psykisk helse i fremtiden.

Bente Weimand, 1. amanuensis ved Akershus Universitetssykehus HF, overrakte henne den ferske oversettelsen av sin doktorgradsavhandling ”Sammenvevde liv – å være pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse”. Landsstyreleder Anne-Grethe Terjesen overrakte henne blomster og en kopp med LPPs logo, og oppfordret henne til å bære den med seg rundt på stortinget.